မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, January 19, 2013

Code တꨣꨲေမး My page ꨟꨤင္ꨳလီလီ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀူတ္ꨵ တꨣꨲ ေမးꨟူိꨓ္း ꨅဝ္ꨲꨀဝ္ꨲ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ဝꨱပ္ꨵသꨤꨯꨵ တꨯး ꨟဝ္း သယမ္တꨯး -တꨯးပꨤင္ꨀုမ္ꨲလြတ္ꨳလꨱဝ္း ꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ ꨓ္ꨮး ꨟူိꨓ္း My page ေတꨟꨤင္ꨳလီꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ :D တူꨉ္းꨅူိဝ္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀူတ္ꨵ မꨓ္း ꨀꨮꨣꨲ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ လꨤꨯးေမးꨬလꨳ လꨤꨯးသ္ꨮꨲ မꨓ္းေတꨵ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေတꨵ ꨟူꨵꨀꨓ္ တင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ? သင္ ꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ꨲထုိင္ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ  ꨷ ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳ
ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတီꨳꨓꨯꨳꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes