မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, January 19, 2013

တတ္းငဝ္း cyberlink powerdirector 10

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ cyberlink powerdirector 10 ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅူိဝ္း ꨡꨓ္ꨟꨤမ္ꨳ ꨅ္ꨮꨵေꨀꨣꨳေတမီးꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵမꨓ္း ေꨀꨣꨳꨁꨰမ္ꨳေတꨵ꨸ ယူꨲꨓꨯေꨀꨣꨳ ဝꨣꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ - ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ cyberlink powerdirector မꨤꨯသိပ္း ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ေတꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨀꨣး 10 ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨡြꨀ္ꨲမꨣးတိꨀ္း꨸ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ? သင္ ꨁ္ꨮꨳလꨯေတꨵ ꨀꨮꨣꨲꨅꨓ္တီꨳꨓꨯꨳ
ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes