မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 11, 2013

Flash Song Albums

ၼႆႉတေႉ ပဵၼ် Flash Song Album  ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉၵေႃႈတႃႇတွၼ်ႈၵၼ် ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ မီးတီႈၼႆႈၶႃႈ
သင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈငၢႆႈတႃႇ ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး သမ်ႉ လႆႈၸႂ်ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးယူႇ ၼႆ ၼၼ်ႉတေႉ ပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးၼႆႉတေႉ တေငၢႆႈယူႇၼႆ - မိူၼ်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈလီ ၶဵၼ်းတေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်
ၸီႉၼေ သဵၼ်ႈတၢင်းသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ

 ဢၼ်ၼႆႉသမ်ႉၶႃႈ ႁဝ်း ႁဵတ်း ဝႆႉတႃႇတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ
မီးတီႈၼႆႈၶႃႈ
ၼႆႉသမ်ႉၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်း တွၼ်ႈပၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပဝ်းပဝ်းၶမ်း ၼႆ ၶႃႈဢေႃႈၶွပ်ႈၶူပ်ႇ႒႑ၼႆၶႃႈလႄႈ ၵႂၢမ်းမၼ်းတေႉ ဢမ်ႇ လႆႈတဵမ်သၢဝ်းဢိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ႁႄႈႈ ပီႊတေႇမႃးၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇ ႁဵတ်း ႒႒ တွၼ်ႈပၼ်ၶႃႈ ၼႆယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ :D ပေႃးလႆႈလိင်ႉမၼ်းတေႉမီးတီႈၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ


 
ဢၼ်ၼႆႉတေႉ ယွၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ်ၵူႈၸိူဝ်းမႃး ၽဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇၼမ်သေ  ဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ႁဵတ်းသေၸူႉ ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ သင်ၶႂ်ႈထွမ်ႇၸိုင် မီးတီႈၼႆႈ ၶႃႈဢေႃႈ သင်ဝႃႈၶႂ်ထွမ်ႇၼမ်ꧦၸိုင် ၵႂႃႇတီႈၼႆႈ ၶႃႈလႄႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၵေႃႉလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသင်ဝႃႈ မီးလိင်ႉ ၵႂၢမ်း FlashSong ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းဝႆႉ ၸိုင်ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇသူင်ႇပၼ်ၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းထိုင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၵူႈၵေႃႉ တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ Sainawleangfa.tai@gmail.com

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes