မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, January 18, 2013

လꨤꨯးꨟꨱတ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳလꨯ Photo SlideShow တီꨳ Talk

မ္ꨮꨶသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္ꨳꨓꨵꨯꨵေတꨵ ေတမꨣးတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Photo SlideShow တီꨳ Talk ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯးꨓꨯꨵေတꨵ ေပꨣး ပꨱꨓ္ ေꨀꨣꨵ ꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳတꨤင္ꨲ ꨬꨓ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတီꨳ Talk ꨓမ္꨸ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁ္ꨮꨳေꨓတꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ :P သြပ္ꨵဝꨤꨯးꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵလꨱပ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨓ္ေတꨤင္းေတꨵꨀꨮꨣꨲꨡဝ္ တီꨳꨓꨯꨳ
ေပꨣးꨡဝ္ software  မꨓ္းယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္း install ေသယဝ္ꨵꨬလꨳ ေပꨣးယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲတူꨉ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳꨬꨓ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

1 ပုိတ္ꨲTalkꨟဝ္းေသ ꨁဝ္ꨳတီꨳ Shell ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵꨵ
2 ေပꨣးယဝ္ꨵ ꨁဝ္ꨳꨓꨰꨀ္းတီꨳ Option ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵꨵ

3 ေတꨵ တꨣꨲꨀꨮꨣꨲလူိꨀ္ꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Add ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ

4 ေတꨵ လူိꨀ္ꨳ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲ ꨀꨣꨳꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ Shift ပꨓ္ေသ ꨁုိꨓ္း ꨓꨰꨀ္း Open ေသ >>KO ꨁꨣꨳꨬလꨳ
ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳ  ꨷။
လꨤꨯးတꨣꨲ ꨁꨱင္ꨲ မိꨓိꨀ္ꨵ ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေတꨵ ꨅꨤမ္း ꨡဝ္ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓꨣ  မီးယူꨲလꨤꨯ꨸ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ :DMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes