မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 27, 2013

လꨯꨤးသ္ꨮꨲꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးမုိဝ္းထုိဝ္ Samsung

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨷ ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨁဳꨳꨡဝ္ Android-Tai-Keyboardnstaller.apk ꨬလꨳ Zawgyi-tai_flipfont.apk သ္ꨮꨲꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓ္ꨮးမꨰမ္းမူဝ္းရီꨳꨀꨤတ္ꨵမုိဝ္းထုိဝ္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Folder Download ꨟဝ္းယဝ္ꨵꨅုိင္၊ မဳꨳတူꨉ္းတီꨳꨓဳꨳမုိဝ္းထုိဝ္ ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓ္ꨮး My Files ယဝ္ꨵေꨀဳꨳေတမီး Home ꨬလꨳ Up သြင္ꨡꨓ္၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္ Up ေသꨀꨮဳꨲတီꨳ Folder Download တီꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းသ္ꨮꨲ
Android-Tai-Keyboardnstaller.apk ꨬလꨳ Zawgyi-tai_flipfont.apk ꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း၊ (သင္ꨟဝ္းသူင္ꨲ bluetooth ꨓꨯေꨀဳꨳ ꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲꨓ္ꨮး Home>ꨓ္ꨮး Folder Bluetoothယဝ္ꨵေꨀဳꨳ) ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲꨓူိဝ္မꨓ္း ꨀမ္းꨡꨓ္ꨡꨓ္ေသ Install ꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးမုိဝ္းထုိဝ္ꨟဝ္းေသꨀမ္းꨁဳꨳ ။ ဝꨯꨤးေသꨟဝ္းꨁဳꨳ Install ꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮးမုိဝ္းထုိဝ္ယဝ္ꨵလီငꨤမ္းယဝ္ꨵ၊ ꨟဝ္းေတလꨯꨳသုိပ္ꨲꨀꨮဳꨲတီꨳ Settings >Display> Screen display > Font style > ꨀꨮဳꨲလူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းꨡဝ္ Zawgyi Tai ေသꨓꨱꨀ္း OK ꨁဳꨳ၊ မꨓ္းေတꨟꨮ္ꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ Restart မုိဝ္းထုိဝ္ꨟဝ္းꨁဳꨳေသ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵꨀꨮဳꨲတြꨓ္ꨳꨓုိင္ꨳ ။ တြꨓ္ꨳသြင္မဳး သုိပ္ꨲꨁဝ္ꨳꨀꨮဳꨲတီꨳ Settings >Locale & text > ယဝ္ꨵလူင္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းတ္ꨮꨳသုတ္းေတလꨯꨳꨟꨓ္ Android Tai keyboard ꨓꨯသြင္ꨡꨓ္ꨁဳꨳ ၊ ꨀꨮဳꨲꨓꨱꨀ္းꨁိတ္ꨲပꨓ္ꨟꨮ္ꨳꨁꨱဝ္မူတ္းေသꨀမ္းꨁဳꨳ ၊ ေပဳးꨓꨓ္ေꨀဳꨳ လꨯꨳဝဳꨳယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းယဝ္ꨵတီꨳꨁဳꨳေꨡဳꨳ ၊ 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ 

 สำหรับชาวไตย ในเมืองไทย  (พยายามอ่านดูเอาก็แล้วกันครับผม ....แห แห)
 อันตับแรก ท่านต้องนำเอา Android-Tai-Keyboardnstaller.apk กับ Zawgyi-tai_flipfont.apk เข้าไปวางไว้ในการ์ดหน่วยความจำ(Memory card) ที่มีชื่อโฟลเดอร์ Download เสร็จแล้ว ต้องเข้าไปในโทรศัพ ที่ไฟล์ส่วนตัว แล้วจะเห็น โฮม กับ บน สองปุ่ม กดปุ่ม บนและไปเลือกกดโฟลเดอร์ Download ที่เราใส่เข้าไปในเมมโมรีกาสนั้นเอง หลังจากนั้นกด Android-Tai-Keyboardnstaller.apk กับ Zawgyi-tai_flipfont.apk และติดตั้งไปทั้งสองอย่างครับผม หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เพื่อเปลียนฟอนต์จ๋อจีไต เราก็ต้องเข้าไปที่ การตั้งค่า>จอภาพ>การแสดงผลหน้าจอ>รูปแบบอักษร>เลือกกด Zawgyi Tai กดบุ่ม OK ครับ และจะรีสเตอร์เครื่องสักพักหนึ้ง ต่อมา เพื่อการตั้งค่าเคย์ปอดจ๋อจีไตย ต้องเข้าไปที่ การตั้งค่า >ข้อมูลพื้นที่และตัวอักษร> ลงไปข้างล้างจะได้เห็น Android Tai keyboard อยู่สองตัว คลิกเข้าไปทั้งสองอย่างและ ขีดให้เขียวทั้งหมดเลยครับผม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสมบุรณ์แล้วครับ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สร้างฟอนต์มาให้ครับ

Download Here โหลดเอาที่นี่ได้ .. Zawgyi Tai for Samsung.Rar
                                  OR
To Direct Download:                1. Android-Tai-Keyboard-Installer
                                            2. zawgyi-tai_flipfontCome From Here: https://www.facebook.com/sao.sukham or
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386636071421467&set=a.152381164846960.38948.100002252316238&type=1&theater
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes