မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 27, 2013

Win7 Logon Background Changer

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨅူိဝ္းသူꨓ္ꨅ္ꨮလြင္ꨳꨁြမ္းတီꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳ မီးလြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ ꨡꨓ္တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေတလꨰပ္ꨳလꨯꨳꨅ္ꨮတီꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္လြꨀ္းလꨯꨤးလꨯꨤꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓဳꨳꨁြမ္း မူိဝ္ꨳꨟဝ္းေတꨲပူိတ္ꨲꨕုꨉ္ꨲꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳေတ ꨁ္ꨮꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းလꨯꨳꨅ္ꨮꨟꨤင္ꨳလီလီ ꨡြꨀ္ꨲမဳးꨅြမ္းꨓင္ꨲꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨟဝ္းမီးꨓꨓ္ꨵယူꨲꨁဳꨳေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨟꨱတ္းယꨤပ္ꨲ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨟꨱတ္းတꨤပ္ꨲငꨯꨤꨳလီလူိဝ္ ꨀူꨉ္းမီးသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨀူꨉ္းေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းလꨯꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ၊ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵꨟြင္ꨵဝဳꨳ Win7LogonBackgroundChanger_1_5_2 ꨓꨯꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ ။ သင္ဝဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨓꨯꨅုိင္ ꨁုိင္ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁဳꨳ ꨷ 

Download Here ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳ Mediafire & Ziddu
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes