မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, January 27, 2013

Window Washer V6-6-1-18 တြꨓ္ꨳတဳꨲꨁြမ္းꨕိဝ္းတူိဝ္း

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ။ တꨯးေꨀဳꨵꨬလꨳပီꨳꨓြင္ꨵသူꨓ္ꨅ္ꨮIT ꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨬတꨵေꨀဳꨳ မီးသြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨡꨓ္ꨅုိဝ္ꨳဝဳꨳ Windows Washer တဳꨲေတလꨤင္ꨵꨁူိင္ꨳꨁြမ္းမဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ လြင္ꨳꨁုိꨀ္ꨵꨡမ္ꨲꨁုိꨀ္ꨵꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းယဝ္ꨵꨅင္ꨲေတꨟူꨵလꨯꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ၊ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨓꨯေꨀဳꨳꨅ္ꨮꨵဝꨯꨵယူꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁဳꨳ၊ ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ေꨀဳꨳေတ လꨯꨳꨅ္ꨮယူꨲꨓꨯ ꨡဝ္မဳးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ေꨡဳꨳ၊ လူတ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းေသꨀမ္း။

Download Here: www.mediafire.com & www.ziddu.com
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes