မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 9, 2013

ꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ဝꨓ္းေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵ (ꨁုꨓ္သꨤမ္ေလꨣး ꨓꨤင္းꨡူးပꨱမ္ꨲ )

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ငိꨓ္းꨁꨤဝ္ꨲဝꨣꨳေတထုိင္ဝꨓ္းေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵ ယဝ္ꨵꨓꨯꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵေသ ေတꨟꨱတ္းꨟုိဝ္တြꨓ္ꨳပꨓ္ ေꨀꨣꨵ♥ းP ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨓꨯ ꨬလꨳ လꨯꨳꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းသြင္ပတ္ေသꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵမꨓ္း ယꨤပ္ꨲꨓꨣꨲ ꨡလꨣးꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁိꨁိ ။ ꨁိင္ꨲꨀꨤင္ꨁမ္ꨳေတꨣꨲေပꨣးလုꨀ္းေꨀꨣꨳ ꨀိꨓ္ေꨀꨣꨲꨕီꨲေသမင္တိꨀ္း꨸ ထုိင္တီꨳꨁꨤဝ္းလုိꨀ္ꨵေပꨣးꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨬလꨳ ꨀိꨓ္ꨁဝ္ꨳေပꨣးꨡမ္ꨲဝꨤꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨓꨯꨵ - ယြꨓ္ꨵ ꨀူဝ္ꨟꨱတ္းꨡမ္ꨲတꨓ္းꨁုိတ္းꨬလꨳ တူိꨀ္းလုိꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။ မီးယူꨲ သြင္ သꨤမ္ ꨟူဝ္ ꨡꨓ္ပꨣꨳꨟဝ္းꨅ္ꨮꨵꨟꨱတ္းꨟူဝ္ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ - မꨤꨯတြင္း တီꨳꨁဝ္ꨳထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းေတꨵမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္းတꨤင္းꨓ္ꨮးမꨓ္းေတꨵ ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨷ ꨅꨤမ္းထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေꨓꨣꨳ
တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ==>>
ꨟꨮ္ꨳမꨤဝ္ꨲသꨤဝ္တꨯး
ꨟꨮ္ꨳမီးတꨤင္းသူိဝ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳꨉꨣးေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵꨅꨰꨀ္ꨳꨅꨤင္ꨲ ꨟꨮ္ꨳꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ေတꨣꨲထုိင္တꨤꨯ 
မီးလြင္ꨳသင္ ပꨱꨓ္သင္မꨣးေꨀꨣꨳေမꨣပြꨯꨲဝꨤင္း ေမꨣလꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္လီလီေသ
ပꨱꨓ္လီꨅꨣꨵမꨣးေꨀꨣꨳ ေပꨅ္ꨮꨵေတꨣးသꨣꨵ ေမꨣးꨟ ေသလꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္
ꨟꨮ္ꨳꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ မူိꨓ္ꨁုꨓ္သꨤမ္ေလꨣး ꨓꨤင္းꨡူးမꨱမ္ꨲ ေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းသူးပꨓ္ထုိင္ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷။


♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes