မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, February 18, 2013

ꨅ္ꨮထုိင္ယိင္းတꨯး

ꨕꨤတ္ꨲယꨤꨓ္ꨀꨓ္ꨟိုင္ 
ꨅ္ꨮထိုင္ယူꨲေꨀꨣꨳ 
 ꨁြင္ေတꨣꨳꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳ
ယꨱပ္ꨲယꨤင္ꨳပꨯမꨣး
တီꨳꨟꨣးꨀꨯꨵမူꨓ္ꨳ
သဝ္းတူꨓ္ꨳလꨱဝ္ဝꨓ္းꨓꨓ္ꨵ-
 သꨤဝ္တꨯးꨡူꨉ္ ꨵꨵꨵ
 ꨕြင္းꨅမ္ေတယꨤꨓ္-
 ꨀူဝ္လꨯꨳꨁꨤꨓ္ꨅ္ꨮ
ꨓမ္ꨵတꨣသ္ꨮတူꨀ္း 
ယꨯြꨵꨬꨀꨳꨡူꨀ္းꨬလꨳ
ꨟဝ္းꨅင္ꨲလꨀ္ꨵဝꨯꨤꨳꨬဝꨳꨡြꨀ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵ
- ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵꨅꨯꨤးတꨯးꨡူꨉ္း ꨵꨵꨵꨵ ꨡမ္ꨲတꨀ္ꨵမြꨓ္း꨸
ꨡမ္ꨲꨁြꨓ္းမိုဝ္းꨬꨓေꨀꨣꨳ
လꨯꨳꨕꨤတ္ꨳတꨤင္းမꨣးေꨀꨣꨳ
ꨟဝ္းေꨀꨣꨳတိူဝ္ꨵꨅ္ꨮယူꨲꨡိူဝ္ꨳ


ပꨤꨯꨀမ္- ☂ꨅꨤꨯးꨘူꨓ္သီꨁမ္း☀

♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes