မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, February 24, 2013

ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္ ( ပုိꨓ္းꨟꨀ္ꨵꨡꨓ္လုိမ္းယꨤပ္ꨲ)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္း မ္ꨮꨲ꨸ ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္ ꨅုိဝ္ꨳꨁꨰပ္းꨟြင္ꨵဝꨣꨳ ( ပုိꨓ္းꨟꨀ္ꨵꨡꨓ္လုိမ္းယꨤပ္ꨲ) ꨓꨯꨓꨓ္ꨵမꨣးတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လꨯꨳ ထြမ္ꨲငိꨓ္းꨀꨓ္ꨓꨯꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳ လꨯꨳ ꨁꨰပ္း VCD မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨅြမ္း ꨟꨣတူꨉ္း ꨓ္ꨮးလꨤꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ပုိꨓ္ꨳေꨕဝꨯꨵယူꨲ ꨀူꨳတီꨳꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္းꨅူိဝ္း ယိꨓ္းꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ေꨀꨣꨵသူင္ꨲပꨓ္ꨁꨣꨳꨟဝ္း ပီꨳꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္ ယ္ꨮꨲꨓမ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨅိမ္းထြမ္ꨲ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳတꨤင္း ꨁꨰပ္းေတꨵ မီး သိပ္းသြင္ꨟူဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  1
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  2
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  3
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  4
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  5
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  6
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  7
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  8
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  9
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  10
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  11
ꨓူꨓ္းသီလꨤဝ္  12
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes