မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, February 9, 2013

သင္ꨁꨯꨳသ္ꨮꨲ Player ꨓူိဝ္ Blog ꨟဝ္းꨓꨯꨅုိင္ ꨷


မ္ꨮꨲသုုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း မꨣး ꨅꨤꨀ္ꨲေꨕပꨓ္ တꨣꨲသ္ꨮꨲꨀꨮꨤမ္းꨓူိဝ္ ပေလꨣꨵꨁ္ မူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨁꨣꨳ သ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း သူင္ꨲ ꨟꨱတ္း ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵေသꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ ေမꨣတꨤင္ꨲ ꨀꨮꨤမ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ :P ꨀူတ္ꨵꨓꨯꨵေတꨵ ꨡမ္ꨲ လူဝ္ꨲတꨤင္ꨲ သင္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵꨁꨣꨳ တꨤင္ꨲယဝ္ꨲ ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းမꨓ္းေတꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းသ္ꨮꨲဝꨯꨵꨓꨯꨵ သမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨁꨰပ္း ̒̒ꨟူိꨓ္းꨁꨣး̓̓ တꨤင္းꨁꨰပ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ လꨯꨳꨅ္ꨮꨁꨣꨳလူးေꨓꨣꨳꨀꨮꨣꨲꨡဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ ေပꨣးယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ Copy ေသ Paste သ္ꨮꨲေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲ ꨀꨮꨤမ္းမꨓ္း မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨟီꨳꨟီ
လꨤꨯးမꨓ္းေတꨵ

♥1. Login ꨁဝ္ꨳ ပေလꨣꨵꨁ္ ꨁြင္ꨟဝ္း
♥2. ꨁဝ္ꨳတီꨳ Layout ေသ သုပ္ꨲꨁဝ္ꨳတီꨳ Dashboard
♥3. ေပꨣးယဝ္ꨵꨓꨰꨀ္း ꨡꨓ္ Add a Gadget
♥4. ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀူတ္ꨵတꨣꨲသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲတီꨳ HTML/Javascript.
♥5. ေပꨣးယဝ္ꨵSave ပꨓ္ေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ꨟꨮ္ꨳꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes