မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, February 17, 2013

လꨯꨤးသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵတꨯး(Zawgyi Tai) သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္း Android မိꨀ္ꨳSamsung Galaxy


မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳသယမ္တꨯးတင္းသꨱင္ꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵမုꨓ္ꨅꨤင္းꨅဝ္ꨳ
 ꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတꨓ္းꨅူဝ္ꨳꨀꨰပ္ꨵေသ

 ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ လꨯꨤးသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵတꨯး(Zawgyi tai) 
သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid မိꨀ္ꨳSamsung Galaxy ꨓꨯယဝ္ꨵ
ꨕူင္းမိꨀ္ꨳSamsung Galaxy ꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲRoot ေꨀꨣꨳသꨮꨤင္းလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯး/ꨕြꨓ္ꨵမꨤꨓ္ꨳယူꨲ
ေပꨣးပꨱꨓ္ꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei ꨅꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵတꨯး/ꨕြꨓ္ꨵမꨤꨓ္ꨳ
ေတလꨯꨳRoot ꨀြꨓ္ꨲ၊ ꨡꨓ္ေတတꨰမ္ꨳꨬꨓꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္တꨣꨲꨕူင္းSamsung Galaxy ꨀူꨉ္း၊ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨕူင္း
မိꨀ္ꨳHuawei ꨅꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳလꨯꨤးသꨮꨤင္းမꨓ္းꨡမ္ꨲေပꨣးမူိꨓ္ꨀꨓ္လီꨬလꨳ ဝꨯꨤးꨓꨯꨵ
ꨅင္ꨲတꨰမ္ꨳꨬꨓꨟင္းေꨁꨣ၊ လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးမꨓ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္ ꨅꨓ္ꨡဝ္လြꨀ္းမုိဝ္းꨬလꨳꨕြꨓ္ꨵ(သြင္ꨡꨓ္)တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ
 

                                        1ꨵ Android-Zawgyi Tai - Keyboard-Installer.apk
                                        2. Zawgyi-Tai Flipfonts.apk
 

ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD Card ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ။
ꨀမ္းꨓꨯꨵတꨣꨲေသသꨮꨤင္းမꨓ္းꨁဝ္ꨳတီꨳMy File တꨣꨵ။


ꨕြꨓ္ꨵꨇဝ္ꨳꨀဝ္ꨲဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲ
(ꨕူင္းမꨤင္လုꨀ္ꨳေတꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳIcon လူိင္ꨁꨱဝ္လꨰင္ꨓꨓ္ꨵ)
သꨮꨤင္းလြꨀ္းမုိဝ္း(Keyboard)မꨓ္းꨡြꨓ္တꨤင္း ꨓꨱꨀ္းAndroid-tai-keyboard ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ


 ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstall တꨣꨵ။

 ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDone တꨣꨵ။

 ꨀမ္းꨓꨯꨵသုိပ္ꨲသꨮꨤင္းထꨰင္ꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္း ꨁုိꨓ္းꨀꨮꨣꨲတီꨳမူိဝ္ꨳꨀꨯꨳꨓꨓ္ꨵေသ ꨓꨱꨀ္းတီꨳZawgyi-tai-flipfonts.apkတꨣꨵ။

  ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstall တꨣꨵ။

ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDone တꨣꨵ။

 ꨀမ္းꨓꨯꨵ ေတလꨯꨳလꨯꨤꨳထꨰင္ꨳꨡိတ္းꨡြတ္း ꨁဝ္ꨳတီꨳSettings တꨣꨵ။

 လူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းတီꨳLanguage and keyboard တꨣꨵ။ (ꨕူင္းမꨤင္လုꨀ္ꨳေတꨬꨓဝꨯꨵ Locale & text ꨓꨯယဝ္ꨵ)


လူိꨀ္ꨳမꨯꨤပꨓ္တီꨳAndroid-Tai-keyboard ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOkတꨣꨵ။


ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။


ꨁုိꨓ္းꨟူꨓ္လင္ꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ သုိပ္ꨲꨁဝ္ꨳထꨰင္ꨳတီꨳDisplay တꨣꨵ။


ꨓꨱꨀ္းတီꨳSceen display တꨣꨵ။ 


ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းတီꨳFont style တꨣꨵ။


တီꨳꨓꨯꨳလူိꨀ္ꨳမꨯꨤꨡဝ္Zawgyi Tai တꨣꨵ။


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းYes တꨣꨵ။


 

ꨓꨱꨀ္းတီꨳRestart now ꨓꨓ္ꨵေသ ꨕူင္းေတပိꨀ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ေပꨣးမꨓ္းꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းေꨀꨣꨳ
ေပꨣꨵလꨯꨳꨕြꨓ္ꨵတꨯးယဝ္ꨵ


တꨣꨲေတလꨯꨤꨳလြꨀ္းမုိဝ္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတေပꨣꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ
တꨱꨀ္းဝꨯꨵတီꨳꨓꨣꨳꨕူင္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨟုိင္ေသေꨀꨣꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInbut method တꨣꨵ။

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္key board မꨓ္းေသေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨀꨮꨣꨲလꨯꨳယဝ္ꨵ။     သင္ဝꨣꨳမီးလြင္ꨳꨡမ္ꨲꨅꨰင္ꨳလꨰင္းꨅ္ꨮꨓꨯꨅုိင္ 
                                          ꨀပ္းသုိပ္ꨲထꨤမ္မꨣးတီꨳkhurnum@gmail.com
                                                   09 421144771 လꨯꨳယူꨲ။
                    ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
            ꨅူဝ္ꨳꨁꨤဝ္းꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳ
               ဝတ္ꨵမꨅူဝ္းယꨱင္ꨲတူိꨀ္ꨳမ္ꨮꨲ
             ဝꨱင္းꨅမ္ꨲပူꨲသီꨲရိ-ေꨓꨲပ်ီꨲေတꨣꨲ။
♥ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes