မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 31, 2013

3Ddesktop v1.4.0 Full version

 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵသမ္ꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ 3D Software တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ငူပ္ꨵ ꨓꨣꨳ Desktop ꨁꨣꨳယဝ္ꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ ꨁꨰမ္ꨵေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨓꨯꨵ သင္ ꨅဝ္ꨳ ꨅဝ္ꨲ တꨤင္ꨲ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨓꨰꨀ္း တူꨉ္း  F8-F9-F10-F11
ꨁဝ္ꨳ ꨅူဝိ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတꨟူꨵꨀမ္းလꨱဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးဝꨣꨳမꨓ္းယြꨓ္းမꨣး Key ꨅုိင္သ္ꨮꨲပꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းသ္ꨮꨲပꨣးꨓ္ꨮးꨘꨯလ္ မꨓ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ ꨁ္ꨮꨳ ꨅ္ꨮꨵ မီးတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes