မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 27, 2013

ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidꨁဝ္ ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳDonwloadꨡဝ္ video တီꨳꨓ္ꨮးFacebook ꨓꨯꨅုိင္
ပီꨳꨓြင္ꨵꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidေသ
ꨅ္ꨮꨵInternetꨟဝ္းꨁဝ္ သင္ဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁ္ꨮꨳလုတ္ꨲ/ꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵ
ꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးFacebookꨓꨓ္ꨵေပꨣးဝꨣꨳꨓꨯꨅုိင္

ꨅ္ꨮꨵADM Proꨓꨯꨵꨬလꨳ
ꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ယဝ္ꨵဝꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ

လꨯꨤးသꨮꨤင္းမꨓ္းꨬတꨵ

ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨓ္ဝꨯꨵပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨯꨵေသ သ္ꨮꨓ္ꨮးSD Card ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨬလꨳ

ဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳလူိꨀ္ꨳꨟꨣꨅဝ္ေသ ꨓꨱꨀ္းတီꨳADM Pro .apk ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵလုိꨓ္းသုတ္းသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDone တꨣꨵလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ
ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္းမူိꨓ္ꨓင္ꨲေတꨣꨳလꨱဝ္ ꨟꨓ္ဝꨯꨵ ငဝ္းတူင္ꨵ ꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးFacebookꨓꨯꨬလꨳ
ေပꨣးဝꨣꨳေတꨅꨓ္/လုတ္ꨲꨡဝ္ေပꨣးဝꨣꨳꨓꨯꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းADM Pro တꨣꨵေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းStartတꨣꨵ။မꨓ္းေတꨅꨓ္လူင္းငဝ္းတူင္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ

ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္ꨟဝ္းꨅꨓ္ယဝ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ေတꨀꨮꨣꨲမီးꨓ္ꨮးSD Card

ꨅုိဝ္ꨳꨘꨯꨤꨲေတမꨓ္း ADM Pro ꨓꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯꨳꨓုမ္ꨲ)

ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes