မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 29, 2013

ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidꨁဝ္ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳDownloadꨡဝ္ Video တီꨳꨓ္ꨮးYouTubeꨅုိင္ မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨅဝ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ 

လꨯꨤးလုတ္ꨲ/ꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵ ꨓ္ꨮးYouTube တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid ꨓꨯယဝ္ꨵ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းတꨣꨲေတꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨡဝ္APKꨡꨓ္ပꨓ္ဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ

ေပꨣးꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨡဝ္သ္ꨮꨲꨓ္ꨮးꨀꨤတ္ꨵꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေသ သꨮꨤင္းတꨣꨵ။


လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ

ေပꨣးဝꨣꨳသꨮꨤင္းယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳtubemateꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳေတꨅꨓ္ꨡဝ္ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းတꨯးꨬလꨳ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေသꨟꨣယဝ္ꨵေပꨣးဝꨣꨳလူိꨀ္ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းယဝ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳDownloadꨡဝ္ေပꨣးꨓꨯꨅုိင္ 

ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ၊ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDownload တꨣꨵ။ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨁ္ꨮꨳလူိꨀ္ꨳꨡဝ္Formatꨡꨓ္လ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းꨡဝ္တꨣꨵ။ လုိꨓ္းသုတ္းꨕြင္းတုိꨀ္ꨵꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။                                                                         ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္) မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes