မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, March 5, 2013

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵꨕူင္းAndroidေသသူင္ꨲသꨱင္ တီꨳꨓ္ꨮးFacebook (ꨁုိꨀ္ꨵေတꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ)မ္ꨮꨲသုင္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မုꨓ္ꨅꨤင္းꨅဝ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ တꨤင္းꨟူꨵꨟꨓ္လြင္ꨳꨕူင္း

ꨡိတ္းꨡြတ္း ꨀꨣꨳꨓင္ꨲတူဝ္ထူပ္းေသꨟူꨵမꨣးꨓꨓ္ꨵ၊ မူိဝ္ꨳပူꨓ္ꨵမꨣးသြင္သꨤမ္ဝꨓ္းꨓꨯꨵ

လꨯꨳꨅ္ꨮꨵFacebookတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းေသ သူင္ꨲသꨱင္ꨅူးတီꨳꨓ္ꨮးꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းလꨱꨓ္Facebook တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္း

သမ္ꨵဝꨣꨳထြမ္ꨲလꨯꨳယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သꨤင္ꨲထုꨀ္ꨲဝꨯꨵ၊ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းꨬတꨵ ယꨤမ္ꨳသူင္ꨲꨕူင္းေတꨣꨲꨕူင္းꨀူꨉ္း

ယူꨲတီꨳꨕူင္းေသ သူင္ꨲꨅူးꨁြမ္းꨓꨯꨵ ထꨤင္ꨲဝꨣꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨯꨬလꨳ ꨅင္ꨲဝꨣꨳꨡမ္ꨲသူင္ꨲယဝ္ꨵ

ေတꨣꨳလꨱဝ္ꨬတꨵ သူင္ꨲသꨱင္ꨀမ္ꨳꨓမ္ယဝ္ꨵဝꨣꨳ ယြꨓ္ꨵသင္ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨓꨯꨵမꨓ္းꨡမ္ꨲꨁုိတ္းꨅ္ꨮ

ꨡတ္းသꨱင္ေသသူင္ꨲꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨁုိꨀ္ꨵေတꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ

လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨀုမ္ꨲꨕꨤဝ္ꨲေတꨣꨲꨀꨓ္ꨀူꨉ္းꨀꨮꨤမ္းယꨤဝ္းꨀꨮꨣꨲပꨰတ္ꨳ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္ꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ Facebook 2.2.apk တီꨳꨓ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။

( Facebook apk မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္း တူꨉ္းofflineꨡမ္ꨲလꨯꨳ Facebook 2.2.apk ꨓꨯꨵꨬတꨵ တူꨉ္းOfflineေꨀꨣꨳလꨯꨳ

သူင္ꨲသꨱင္၊ သူင္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ)

Facebook 2.2 apk Download

ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD card ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

(ေပꨣးဝꨣꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲမီးဝꨯꨵယူꨲꨓꨯေꨀꨣꨳ ထြꨓ္ꨡြꨀ္ꨲပꨰတ္ꨳꨡꨓ္ꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵေသ သ္ꨮꨲꨡꨓ္ပꨓ္ဝꨯꨵꨓꨯꨵ

ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ꨵ သꨮꨤင္းတꨱင္သ္ꨮꨲေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵဝꨣꨳ)

တꨣꨲသꨮꨤင္းမꨓ္ꨳꨬတꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡဝ္ေသꨣꨵဝြꨯးဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Facebook 2.2.တꨣꨵ

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOkတꨣꨵ

                                                                      သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵ

                                                             လုိꨓ္းသုတ္းသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneတꨣꨵ


==========================================================

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ

မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨟဝ္းꨀꨯꨵꨅ္ꨮꨵꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳသူင္ꨲသꨱင္ေꨀꨣꨳ

ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨟꨤင္ꨳꨁꨯꨤꨲꨁꨮꨣေပ ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ


ꨓꨱꨀ္းတီꨳRecord Voice ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ


တꨱꨀ္းဝꨯꨵတီꨳတုမ္ꨲလꨰင္꨸ꨓꨓ္ꨵေသလꨤတ္ꨳ

ေပꨣꨳလꨤတ္ꨳယဝ္ꨵပြꨯꨲꨁုိꨓ္းꨡꨓ္ꨟဝ္းတꨱꨀ္းဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ

သꨱင္ꨓꨓ္ꨵေတꨀꨮꨣးေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨟဝ္းသူင္ꨲꨅူးꨓꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ


ꨁပ္းꨁုိင္

ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

khurnum@gmail.com
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes