မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 3, 2013

Android Wallpaper

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ သမ္ꨵသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ ꨟြတ္ꨳ ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္းတꨤင္းသꨱင္ꨳေသ ꨁꨣꨳꨟဝ္းေꨀꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵေတꨵေသ ꨅြင္ꨲလꨯꨳꨡဝ္ ꨁြင္ ꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ တꨣꨲတꨤင္ꨳꨟꨤင္ꨳလီꨓ္ꨮးꨘူꨓ္း Wallpaper ပꨱꨓ္ပုိꨓ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ 3D style ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီေတꨵ꨸ꨁꨣꨳယဝ္ ေပꨣးꨡမ္ꨲယုမ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္သ္ꨮꨲꨅꨤမ္း တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ :O


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes