မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 13, 2013

မꨣးထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ Any Video Converter

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္။ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨡဝ္ Any Video Converter Software မꨣးတꨤင္ꨲပꨓ္ထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ။ ꨅိူဝ္းလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ Download ꨡဝ္ေသ၊ ꨅိူဝ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ ဝꨯꨵဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨓꨯꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ။ ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထိုင္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မꨣးꨬလꨲ(ꨡꨰဝ္ꨲ)ယူꨲꨁꨣꨳ။ ꨓပ္ꨵယမ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅိူဝ္းꨡꨓ္မꨣးꨬလꨲ(ꨡꨰဝ္ꨲ)တူꨉ္းဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨟဝ္းယူꨲꨁꨣꨳ။ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ။
Download တီꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
 
From Here  taigeneration
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes