မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 13, 2013

Aomei Partition Assistant Home Edition 5.1.2

မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨷ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁဳꨳေꨓဳ ၊ ꨡမ္ꨲလꨯꨳထူပ္းꨀꨓ္ေꨀဳꨳꨟုိင္ ထုိင္ေပဳးလꨯꨳယꨤꨓ္ꨀꨓ္မုိင္ ယဝ္ꨵꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨓဳꨳ ၊ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨡမ္ꨲေမဳသင္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳ ꨟꨓ္မꨰꨓ္ꨳꨉဳးသ္ꨮꨲဝဳꨳ လြင္ꨳꨅတ္းꨀꨤꨓ္ Partition ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀဳꨳ ပꨱꨓ္လြင္ꨳယ္ꨮꨲꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ ဝꨯꨤးေသလꨯꨳꨟူပ္ꨵထူပ္းꨟꨓ္ မꨓ္းပꨓ္လြင္ꨳသုꨀ္ꨵꨅ္ꨮꨓဳꨳꨬလꨳꨅင္ꨲလꨯꨳꨡြꨀ္ꨲမဳးꨬꨀꨳꨡꨓ္ ေꨓပꨓ္လꨯꨤးꨟꨱတ္းလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္းယူꨲꨁဳꨳယဝ္ꨵေꨡဳꨳ။
လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္းꨬတꨵ ဝꨯꨤးေသလူတ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္သြပ္ꨵꨕ္ꨬဝးလ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္ေတေမဳ ꨁုိင္ꨟင္းꨀူꨉ္းꨀꨮဳꨲꨁဳꨳယဝ္ꨵ၊ မူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲ လꨯꨤးလူပ္းမြတ္ꨲ Partition ၊ လꨯꨤးꨅꨰꨀ္ꨲေꨕ Partition ၊ လြꨀ္းလꨯꨤးꨁ္ꨮꨳꨡဝ္ Partition ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨬလꨳꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳ မဳးေမဳးꨬလꨳꨀꨓ္ ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ꨡꨓ္လꨱဝ္ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨟꨱတ္းလꨯꨳမူတ္း လူꨉ္ꨳငꨯꨤꨳငꨯꨤꨳꨀူꨉ္းꨁဳꨳေꨡဳꨳ ။ 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ
ꨡဝ္မꨣး

Download Here: Aomei Partition Assistant Home Edition

from Lankham. (Thank you All my friend kha)
 
 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes