မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 3, 2013

resident evil 4 mobile game

     
     မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ တꨤင္ꨲ ပꨓ္တꨣꨲေꨀꨣꨵ ꨡꨓ္ လꨯꨳꨅ္ꨮလꨱꨓ္ ꨀိမ္း တꨣꨲလꨱꨓ္ꨳ ꨓ္ꨮး ꨘူꨓ္း android ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  လီလꨱꨓ္ꨳေတꨵေတꨵ ꨁꨣꨳ လꨯꨳယုိဝ္း ꨕီ ꨕꨰတ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲ ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨳ- ꨁꨣꨳေတꨵ လꨱꨓ္ꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀူꨉ္း ေပꨣးပꨱꨓ္ꨓ္ꨮး ꨘူꨓ္းေတꨵ ꨁꨤꨓ္ꨅ္ꨮ ꨡမ္ꨲꨁုိတ္းꨅ္ꨮေသꨡိတ္းꨁꨣꨳ ꨟီꨟီ  ꨀုမ္ꨲပꨓ္ ꨕီ ꨕꨰတ္ꨲ မꨣး မိပ္ꨵေꨁꨣးတိꨀ္း꨸ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ- ꨁꨣꨳေတꨵ လꨱꨓ္ꨳ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတꨵ ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵ ေပꨵေသပြꨀ္ꨳꨁꨣꨳ ꨬꨟꨳ ꨷꨷ ေပꨣးꨟꨮ္ꨳꨁꨣꨳလꨱꨓ္ꨳေတꨵ  မꨤꨓ္ꨲꨕူꨓ္းေတလꨰဝ္ ꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ ꨁꨰꨀ္း꨸ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းေသ လꨱꨓ္ꨳꨟꨮ္ꨳေပꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳတီꨳ


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes