မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 15, 2013

သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳ သꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ (ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵတꨯး


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵယြꨓ္ꨵ ေတထုိင္ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨤဝ္း သြꨓ္းꨓမ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ- ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵ ေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ (ေလꨲ) ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ
ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵေတꨵꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း မꨤꨀ္ꨲ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ ပꨱꨓ္ (ꨅုမ္းꨟꨱင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ) ꨁဝ္ꨟြင္ꨵ ဝꨯꨵ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ ဝꨣꨳ  သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳ သꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨀꨮꨤမ္း
ꨀူꨓ္းꨓုမ္ꨲꨀ်ဳိꨀ္ꨳ ေသꨀꨣꨳꨅြမ္း -ေပꨣးပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းထဝ္ꨳသမ္ꨵေတလꨣꨲ ꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ ။
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳလီ ပꨱꨓ္္ꨮꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳယဝ္ꨵ ယူိင္းꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲပꨓ္ေꨀꨣꨵꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ
ꨅူိဝ္းမီးꨓꨓ္ꨵေတꨵ ꨁꨣꨳꨡမ္ꨲတꨤင္ꨲပꨓ္ꨁꨣꨳ ꨟိꨟိ
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵ ꨟꨣတူꨉ္းထꨰင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵတꨯးꨟဝ္းေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲပꨓ္တꨤင္း သꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယူꨲတီꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္မꨣး ပꨓ္ꨟꨱင္းေလꨲ ထုိင္ေꨀꨣꨳ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 
ထုိင္မꨣးလူိꨓ္ꨟꨣꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထူပ္းꨉꨣးေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလီလီ ꨅူဝ္းꨀꨓ္ေလꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨲ:D
------------------------------------------
---------------------------
---------
ယြꨓ္းသူးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးတꨤင္းꨀတ္း ယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ ꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳမꨯꨳꨟꨤꨯꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷
 ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ တꨤင္းသꨱင္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  1
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  2
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  3
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  4
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  5
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  6
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  7
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  8
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  9
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  10
သꨤဝ္ꨬꨀꨲꨓုိင္ꨳသꨤဝ္ꨓုမ္ꨲꨟꨣꨳ  11
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes