မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 15, 2013

ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းလူိꨓ္ꨟꨣꨳ - ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵယြꨓ္ꨵ ေတထုိင္ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨤဝ္း သြꨓ္းꨓမ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ- ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵ ေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ (ေလꨲ) ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ
ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵေတꨵꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း မꨤꨀ္ꨲ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ ပꨱꨓ္ (ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ) ꨟြင္ꨵ ဝꨯꨵ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ ဝꨣꨳဝꨣꨳ ꨷ သင္ေတꨵ ꨡမ္ꨲꨟူꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ :P ယြꨓ္ꨵ ပူိဝ္ꨳတီꨳꨁꨣꨳ သမ္ꨵ
ꨁြꨀ္ꨲေꨅꨳမꨓ္းꨟꨤꨯꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ ꨁုိꨓ္းမြꨀ္ꨲထုိင္ꨁꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ း) ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ လီထြမ္ꨲယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲ ယဝ္ꨵ ပူိဝ္ꨳပီꨶ 2012 ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨅꨤမ္းထြမ္တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳေꨓꨣ
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵ ꨟꨣတူꨉ္းထꨰင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵတꨯးꨟဝ္းေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲပꨓ္တꨤင္း သꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယူꨲတီꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္မꨣး ပꨓ္ꨟꨱင္းေလꨲ ထုိင္ေꨀꨣꨳ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ 
ထုိင္မꨣးလူိꨓ္ꨟꨣꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထူပ္းꨉꨣးေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလီလီ ꨅူဝ္းꨀꨓ္ေလꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨲ:D
သင္ဝꨣꨳမီးꨡꨓ္ ꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲ ပီꨶꨓꨯꨵ ေပꨣးတꨓ္းꨁုိꨓ္းꨁꨣꨳေတ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳ
------------------------------------------
---------------------------
---------
ယြꨓ္းသူးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးတꨤင္းꨀတ္း ယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ ꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳမꨯꨳꨟꨤꨯꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷
 ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ တꨤင္းသꨱင္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   1
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   2
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   3
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   4
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   5
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   6
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ  7
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ   8
ꨅꨤꨯးေꨀ်ꨣꨲေတꨵ  9
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes