မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, March 19, 2013

မြင္းꨓမ္ꨵꨡုꨓ္ꨲꨅ္ꨮ ♫ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ+ ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵယြꨓ္ꨵ ေတထုိင္ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨤဝ္း သြꨓ္းꨓမ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ- ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵ ေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ (ေလꨲ) ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ  ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵေတꨵꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း မꨤꨀ္ꨲ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ ပꨱꨓ္
(ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ ꨬလꨳ ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ ) ꨁဝ္ꨟြင္ꨵ ဝꨯꨵ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ (မြင္းꨓမ္ꨵꨡုိꨓ္ꨲꨅ္ꨮ )ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း ꨡမ္ꨲ ပꨯꨲမီးꨓꨓ္ꨵေတꨵ ေတသင္ꨲထုꨀ္ꨲယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨁတ္းꨅ္ꨮေသတꨤင္ꨲ ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ   ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ မꨣးပꨓ္ꨟꨰင္း တူꨉ္း ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨁꨣꨳေသ ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ ထုိင္ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ ပꨓ္ဝꨯꨵေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းထုိင္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵ ꨟꨣတူꨉ္းထꨰင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵတꨯးꨟဝ္းေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲပꨓ္တꨤင္းသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယူꨲတီꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္မꨣး ပꨓ္ꨟꨱင္းေလꨲ ထုိင္ေꨀꨣꨳ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ   
ထုိင္မꨣးလူိꨓ္ꨟꨣꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထူပ္းꨉꨣးေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလီလီ ꨅူဝ္းꨀꨓ္ေလꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ?꨷ ꨷:O

------------------------------------------
---------------------------
---------

ယြꨓ္းသူးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးတꨤင္းꨀတ္း ယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ ꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳမꨯꨳꨟꨤꨯꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳ
ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷
 ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ တꨤင္းသꨱင္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  1
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  2
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  3
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  4
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  5
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  6
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  7
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  8
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္ꨘꨣꨵ + ꨓꨤင္းꨁမ္းꨓြင္ꨵ  9
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes