မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, March 19, 2013

ဝꨓ္းသူိဝ္း သꨤင္ꨳꨀ်ꨤꨓ္ꨲလူင္း ♫ ꨟြင္ꨵ - ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ


 


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵယြꨓ္ꨵ ေတထုိင္ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨤဝ္း သြꨓ္းꨓမ္ꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ- ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵ ေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မꨣး ꨡꨰဝ္ꨲ (ေလꨲ) ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ
ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵေတꨵꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း မꨤꨀ္ꨲ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ ပꨱꨓ္ (ꨅုမ္းꨟꨱင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ) ꨁဝ္ꨟြင္ꨵ ဝꨯꨵ သ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳ (ဝꨓ္းသူိဝ္းသꨤင္းꨀ်ꨤꨓ္ꨲလူင္း )ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း ꨡမ္ꨲ ပꨯꨲမီးꨓꨓ္ꨵေတꨵ ေတသင္ꨲထုꨀ္ꨲယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨅြင္ꨲလꨯꨳ ꨁတ္းꨅ္ꨮေသတꨤင္ꨲ ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ   ꨁꨱꨓ္းေတꨣꨳ မꨣးပꨓ္ꨟꨰင္း တူꨉ္း ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨁꨣꨳေသ ပꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ ထုိင္ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ ပꨓ္ဝꨯꨵေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းထုိင္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳꨁꨣꨳ တုိꨀ္ꨵ ꨟꨣတူꨉ္းထꨰင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨱဝ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵတꨯးꨟဝ္းေတꨡꨤꨓ္းတꨤင္ꨲပꨓ္တꨤင္း သꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယူꨲတီꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္မꨣး ပꨓ္ꨟꨱင္းေလꨲ ထုိင္ေꨀꨣꨳ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ထုိင္မꨣးလူိꨓ္ꨟꨣꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္ ထူပ္းꨉꨣးေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလီလီ ꨅူဝ္းꨀꨓ္ေလꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨲ:D 
ယြꨓ္းသူးပꨓ္ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးတꨤင္းꨀတ္း ယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ ꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳꨟꨮ္ꨳလြင္ꨳမꨯꨳꨟꨤꨯꨅြမ္းꨓမ္ꨵလူိꨓ္ꨟꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ 
 ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ တꨤင္းသꨱင္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣ 
မꨤꨯတြင္း =>>သင္ဝꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨬလꨳ မီးလြင္ꨳ ယꨤပ္ꨲ ယꨱꨓ္းꨅုိင္ မြꨀ္ꨲထုိင္ ပꨓ္ꨁꨣꨳေသꨀမ္း ေတꨁုိꨓ္း ေမးတꨤင္ꨲပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လိင္ꨵ ꨀꨮꨤမ္းꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳ ꨟဝ္း တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳ  https://drive.google.com ေပꨣးငꨤꨯꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨅူမ္းꨅြမ္းယူꨲꨁꨣꨳ 


ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  1
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  2
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  3
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  4
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  5
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  6
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  7
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  8
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  9
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ 10
ꨅုမ္းꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ  11
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes