မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, March 26, 2013

လꨯꨤးDownloadꨡဝ္ Video တီꨳꨓ္ꨮးFacebook / Youtube / Website

ေပꨣးꨀꨯꨵꨬတꨵ ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵသယမ္တꨯးꨓꨯꨵ ꨅꨓ္ꨡဝ္လꨯꨳသꨱင္ꨳ꨸ယဝ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨅဝ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္

လꨯꨤးDownload ꨡဝ္ Video (ငဝ္းတူင္ꨵ) ꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵ

တီꨳꨓ္ꨮးFacebook / Youtube / Website ꨓꨓ္ꨵꨓꨯယဝ္ꨵ

လꨯꨤးတꨣꨲေတDownload ꨡဝ္ ငဝ္းတူင္ꨵတီꨳꨓူိဝ္ꨓꨰတ္ꨵꨓꨯꨵꨬတꨵ လꨯꨤးမꨓ္းမီးꨓမ္ꨓꨣꨲ၊

ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳꨅ္ꨮꨵInternet Download Manager၊ေသꨅꨓ္၊ ꨡꨓ္ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတလꨤတ္ꨳꨬꨓꨓꨯꨵꨬတꨵ

ꨅ္ꨮꨵAdd-ons ေသꨅꨓ္ꨡဝ္၊ (တꨣꨲMozilla Firefox ꨀူꨉ္း) လꨯꨤးꨓꨯꨵေတလꨯꨳဝꨣꨳꨁꨰမ္ꨵဝꨯꨵယူꨲꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ

ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨓူိဝ္Internet ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅꨓ္ꨡဝ္လꨯꨳꨀူꨳꨡꨓ္ယဝ္ꨵ၊

ေပꨣးꨟဝ္းသ္ꨮꨲဝꨯꨵAdd-ons ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲသုꨀ္ꨵသꨀ္းꨅြမ္းသင္ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ

ေပꨣးလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵလီ/ ေပꨣးꨀꨯꨵꨬတꨵ လူဝ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္တိꨀ္းꨀူꨉ္းꨓꨣꨲ

လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးမꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨕုꨉ္ꨲMozilla Firefoxတꨣꨵ၊ ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲယဝ္ꨵ

ꨁဝ္ꨳတီꨳToolsေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းAdd-ons ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ


သင္ဝꨣꨳꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵဝꨣꨳ

Video ꨓꨯေသ ꨓꨱꨀ္း Enterꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Video Download Helper 4.9.14ꨓꨓ္ꨵေသ

ꨓꨱꨀ္းတီꨳInstall ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသသꨮꨤင္းAdd-ons တꨣꨵ၊


ꨕြင္းမူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵသꨮꨤင္းꨓꨓ္ꨵလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ


ေပꨣးသꨮꨤင္းယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳRestart now ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ၊ Mozilla ေတမြတ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ

ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ေပꨣးMozilla ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳယဝ္ꨵ။

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ

ေပꨣးပꨱꨓ္တီꨳꨓ္ꨮးFacebookꨅုိင္

 သင္ဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတ ꨅꨓ္ꨡဝ္Video ꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးFacebook ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ

ꨓꨱꨀ္းꨕုꨉ္ꨲငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ


ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨕုꨉ္ꨲ(ꨓꨱꨀ္းPlay)ငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ တုမ္ꨲသꨤမ္တြမ္ꨲ(သီလူိင္ သီလꨰင္ သီသြမ္ꨲ)ꨓꨓ္ꨵေတပꨓ္ꨲဝꨯꨵ၊ ေပꨣးမꨓ္းပꨯꨲပꨓ္ꨲꨬတꨵ ေတမူꨓ္ꨲ꨸ဝꨯꨵ ꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵပꨯꨲလꨯꨳ

ေပꨣးမꨓ္းပꨓ္ꨲယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳတုမ္ꨲသꨤမ္ꨅꨱင္ꨲ ꨟိမ္းꨁꨤင္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးတီꨳေတDownloadမꨓ္း၊ ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨅုိဝ္ꨳꨘꨯꨤꨲꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ လူိꨀ္ꨳꨟꨣတီꨳဝꨯꨵငဝ္းတူင္ꨵ၊ တꨤင္ꨲꨅုိဝ္ꨳꨘꨯꨤꨲ(ꨁ္ꨮꨳလꨯꨤꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ) လုိꨓ္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳSave တꨣꨵ


ꨕြင္းမူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵDownloadယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ


သင္ဝꨣꨳDownloadယဝ္ꨵꨅုိင္ ေပꨣးဝꨣꨳလူဝ္ꨲꨕုꨉ္ꨲတူꨉ္း ꨓꨱꨀ္းꨓူꨁြꨓ္ꨁꨮꨣတီꨳꨘꨯꨤꨲငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵေသ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOpen Containing Folder ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ ေတꨟြြတ္ꨳꨀꨮꨣꨲတီꨳသိမ္းဝꨯꨵ

ငဝ္းတူင္ꨵꨓꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ။


ေပꨣးပꨱꨓ္တီꨳꨓ္ꨮးYoutube ꨅုိင္

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵ Yuotube ငဝ္းတူင္ꨵေသꨡꨓ္ꨬလꨳ

တုမ္ꨲသꨤမ္တြမ္ꨲေတပꨓ္ꨲဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးလူဝ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္ꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ

ꨓꨱꨀ္းတီꨳတုမ္ꨲသꨤမ္ꨅꨱင္ꨲꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ၊ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨅုိဝ္ꨳꨘꨤꨯꨲတြꨓ္ꨳတꨣꨲေတDownload

ယူꨲယဝ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။ 

ꨡꨓ္ꨀုိတ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ မူိꨓ္ꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

   


ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ꨓꨱꨀ္းꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲ
 ေပꨣးပꨱꨓ္တီꨳꨓ္ꨮးWebsiteꨅုိင္

ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း မူိꨓ္ꨓင္ꨲဝꨣꨳꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳꨅꨓ္ꨡဝ္Video တီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသယမ္တꨯးꨓꨯꨀြꨓ္ꨲꨬလꨳ

ꨡꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵwww.siamtai.com တꨣꨵ၊ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Videos ꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ။

ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ သုိပ္ꨲလူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ငဝ္းတူင္ꨵꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳတꨣꨵ


ꨓꨱꨀ္းꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵꨓꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ ꨡꨓ္ꨀုိတ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ မူိꨓ္ပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။


ꨡꨓ္ꨀုိတ္းတီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨤင္ꨲꨡꨓ္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨤးမꨓ္းမူိꨓ္ꨓꨯꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။

ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨬလꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္။

                  ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)

              ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

          khurnum@gmail.com

                      www.saitainum.blogspot.com   www.facebook.com/saotainum
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes