မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 31, 2013

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းFast Pro ေသ ꨕုꨉ္ꨲFacebook တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid


မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ ပꨯꨤးပꨓ္ꨲꨉꨣꨲလြင္ꨳꨁြမ္းေꨀꨣꨳတꨤင္ꨲမꨣးꨓမ္ꨡိတ္းꨡြတ္းယဝ္ꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ လြင္ꨳꨕူင္းꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ ꨡꨓ္ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨅ္ꨮꨵ ယူꨲယꨤမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨵ

Fast Pro ꨓꨯꨵ ꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳꨡꨀြင္ꨵFacebook(4)ꨡꨓ္ꨀမ္းလꨱဝ္၊ ꨕ္ꨮးေꨀꨣꨳꨕ္ꨮးေတꨵ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္တꨤင္ꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးFacebook
ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္လꨯꨳ၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ငဝ္းတူင္ꨵꨡမ္ꨲတူꨉ္းလꨯꨳ၊ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨬတꨵ ေပꨣးလူဝ္ꨲꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨬတꨵ ꨕုꨉ္ꨲFast Proꨓꨯꨵေသꨅꨓ္ꨡဝ္ꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ၊
 ေပꨣးꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္ꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ Fast Pro apk ꨡꨓ္ပꨓ္ဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ သ္ꨮꨲꨓ္ꨮးSDCard ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ တꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨁဝ္ꨳꨟꨣFast Pro ꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ
ေပꨣးꨟꨓ္ယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ app Fast Pro ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ



သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵ



လုိꨓ္းသုတ္းꨓꨱꨀ္းDone တꨣꨵ။



===================================================

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ

ꨕုꨉ္ꨲFast Pro တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ





ꨓꨱꨀ္းတီꨳSelect User တꨣꨵ



သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းEmpty Slot တꨣꨵ



ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲမꨯꨤꨡꨀြင္ꨵꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨬလꨳ မꨯꨤလပ္ꨵေသ ꨓꨱꨀ္းlog in တꨣꨵ



 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းClose တꨣꨵ

 (ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္မူိဝ္ꨳေတꨲꨅမꨓ္းꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲပြꨀ္ꨳꨀမ္းသြင္ꨀꨮꨣꨲꨬတꨵ ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵ)



ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ
ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမီးꨕꨯꨤꨲꨓူိဝ္တူဝ္လိꨀ္ꨳꨟꨣꨵ?
ꨕꨯꨤꨲတ္ꨮꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳꨟꨣꨵ? ꨕꨯꨤꨲꨁꨤင္ꨳꨟꨣꨵ? ꨓꨯေꨀꨣꨳလူိꨀ္ꨳꨡဝ္တꨣꨵ
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨬတꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမီးꨕꨯꨤꨲꨓူိဝ္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳ။



ေပꨣးမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ



 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳ

 



ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းSave တꨣꨵ၊



ꨕြင္ꨳမူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ



=================================================

ေပꨣးဝꨣꨳေတꨡြꨀ္ꨲꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨟꨤင္ꨳF ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းLogin/logoutတꨣꨵ

(ꨟꨤင္ꨳထူင္လိꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨀꨤင္းဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ Chat ꨅူးꨀꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨬလꨳ)



သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨕုꨉ္ꨲꨡꨀြင္ꨵထꨰင္ꨳꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းတီꨳSelect Userꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ



ꨓꨱꨀ္းတီꨳEmpty Slot တꨣꨵ။



ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲမꨯꨤꨡꨀြင္ꨵꨬလꨳ မꨯꨤလပ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေသ ꨓꨱꨀ္း log in တꨣꨵ



ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ



ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵ ေပꨣးလူဝ္ꨲꨕုꨉ္ꨲေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းသ္ꨮꨲတီꨳꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵေသ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းGo to Fast တꨣꨵ။



  ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ယူꨲတီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨀꨓ္ေသ ꨓꨱꨀ္းပꨓ္တီꨳLinkꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ။
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes