မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 8, 2013

လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳ ပုိꨓ္ꨵꨁꨤမ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီ Google

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ေတမꨣး ꨀပ္းသုပ္ꨲမုိတ္ꨳ ပꨓ္ လꨤꨯးလꨤꨯꨳပုိꨓ္ꨵꨁꨤမ္ꨲ Google ꨟꨤင္ꨳလီ꨸ ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယဝ္ꨵ ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းေꨀꨣꨳ မီးꨓမ္ေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡဝ္ꨅ္ꨮ လꨯꨳꨅ္ꨮ ေသꨅမ္းလꨤꨯꨳတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေတꨵ ေပꨣး ဝꨣꨳꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေတꨟူꨵယူꨲ ꨓꨯ ꨁꨣꨳေတ ꨡမ္ꨲမြꨀ္ꨲꨬꨓ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳမီးတီꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes