မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 29, 2013

လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲတီꨳꨓ္ꨮးGtalk

မ္ꨮꨲသုင္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳꨀမ္းꨓꨯꨵ
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨬꨀꨳပꨓ္ꨟꨣလိꨀ္ꨳတꨯး တီꨳꨓ္ꨮးGtalk ꨓꨯယဝ္ꨵ၊
ေပꨣးေပꨣꨵꨬတꨵလꨯꨳယူꨲ ေပꨣးꨓꨱꨀ္ꨳEnter မꨓ္းေသ သူင္ꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ၊
ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳသူင္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလူလꨯꨳ ပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳလြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲဝꨯꨵ၊ ပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ
လꨯꨤေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳထꨤမ္မꨣးတီꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳး၊ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေꨀꨣꨳꨁတ္းꨅ္ꨮလꨤတ္ꨳတူꨉ္းဝꨣꨳ̒̒
ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨓꨓ္ꨳꨬလꨳ ꨁဝ္ꨳတီꨳꨓꨓ္ꨳလꨯꨤးတီꨳꨓꨓ္ꨓꨯ ̓ ̓ ယူꨲယဝ္ꨵ၊
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ꨻ꨣꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳဝꨣꨲ၊

လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨓ္းꨓꨯꨵ
ေတတꨰမ္ꨳꨬꨓ(2)လꨯꨤး၊ လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(1)ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ

 ေပꨣꨳဝꨣꨳꨁြမ္းꨡꨓ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳWindows update ꨓꨯꨬတꨵ
ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵေတꨬꨀꨳလꨯꨳယူꨲ။
ေပꨣးဝꨣꨳꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳ(ꨟꨱတ္းဝꨯꨵ)Windows
update ꨓꨯꨬတꨵ ꨡဝ္လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(1)ꨓꨯꨵꨬꨀꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳ၊ ေတလꨯꨳꨅ္ꨮꨵလꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳမꨯꨤ(2)


ꨀမ္ꨳꨓမ္ꨡꨓ္ထူပ္းပꨓ္ꨟꨣꨡꨓ္ꨓꨯꨵ
ပꨱꨓ္ꨁြမ္းꨡꨓ္ꨀြင္ꨵဝꨯꨵInternet တꨣꨲေသꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲပိꨀ္ꨵဝꨯꨵwindows
update မꨓ္းꨓꨯꨅုိင္
မꨓ္းေတꨟꨱတ္းAuto
windows update ꨀꨮꨣꨲꨟင္းမꨓ္း၊ ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္ꨳꨕုꨉ္ꨲꨓꨰတ္ꨵဝꨯꨵယူꨲꨓꨯꨬတꨵ window update
မꨓ္းေတꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲ ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳꨡမ္ꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ေပꨣးꨕုꨉ္ꨲဝꨓ္းမꨓ္းꨟုိင္မꨣး window update
မꨓ္းယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨬတꨵ ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ၊
ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣမꨓ္းꨀြꨓ္ꨲ


 လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵ မꨯꨤ(1)

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း
ꨓꨱꨀ္းတီꨳStartꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳꨓꨯေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨟꨣ ꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ Internet Explorerꨓꨯေသ
ꨓꨱꨀ္းꨕုꨉ္ꨲInternet Explorerတꨣꨵသင္ဝꨣꨳမꨓ္းꨡြꨀ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵꨬလꨳ
Menu ber မꨓ္းꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨯꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းꨓူꨁြꨓ္ꨁꨮဳသ္ꨮꨲတီꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ
ꨓꨱꨀ္းမꨯꨤပꨓ္Menuတꨣꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵꨓꨱꨀ္းတီꨳTools ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInternet Optionsတꨣꨵ


ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲꨓꨱꨀ္းFontsတꨣꨵ


ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨓꨱꨀ္းလူိꨀ္ꨳꨕြꨓ္ꨵZawgyi-tai ေသ ꨓꨱꨀ္းOk>OKတꨣꨵ===============================ꨀမ္းꨓꨯꨵꨀꨮꨣꨲတီꨳGtalk ꨓꨱꨀ္ꨳတီꨳSettings တꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းChangefonts တꨣꨵ
ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
ꨓꨱꨀ္းလူိꨀ္ꨳꨕြꨓ္ꨵZawgyi-tai ေသ ꨓꨱꨀ္းOk>OKတꨣꨵ


ေပꨣꨳဝꨣꨳꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨅ္ꨮꨵတီꨳꨓ္ꨮးလꨤꨓ္ꨵInternetꨬလꨳ
ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨯꨅုိင္ ္ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းလꨯꨤးꨬꨀꨳ ꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ၊ ပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵေတꨬꨀꨳလꨯꨳꨀꨮꨣꨲယူꨲယဝ္ꨵ။


=============================================
လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣꨕြꨓ္ꨵမꨯꨤ(2)

လꨯꨤးꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨟꨣမꨯꨤ(2)ꨓꨯꨵꨬတꨵ
ပꨱꨓ္ꨁြမ္းꨡꨓ္ꨟꨱတ္းwindow update ꨓꨓ္ꨵေသ ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ၊
တꨣꨲေတတꨰမ္ꨳꨬꨓလꨯꨤးꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳꨁြမ္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းဝꨯꨵwindow update ꨬလꨳ
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨅင္ꨲꨁꨤမ္ꨲꨡဝ္ꨁြမ္း
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨀြင္ꨵꨡိꨓ္ꨲတꨣꨓꨰတ္ꨵေသꨟꨱတ္း window update ယဝ္ꨵ၊
ယြꨓ္ꨵလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵꨡမ္ꨲꨁꨰမ္ꨵꨬလꨳ ေတꨲꨀꨤင္ဝꨓ္း(2:00)ေတꨣꨲ (4:30) ꨅင္ꨲယဝ္ꨵ၊
ေပꨣꨳဝꨣꨳwindow update ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳယဝ္ꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ မꨣးေပꨣꨵတူꨉ္းလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးGtalk ေꨀꨣꨳ
ꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္လြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲေတꨵꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵဝꨣꨳ
လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ
ေပꨣꨳဝꨣꨳꨟꨱတ္းမꨰꨓ္ꨳꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨯꨵေသ ꨕြꨓ္ꨵꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲꨅုိင္
ꨬꨀꨳလိတ္ꨳတူꨉ္းလꨯꨤꨳမꨯꨤ(2) ꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။


ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨓꨱꨀ္းတီꨳStart
ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးလြꨀ္းꨟꨣꨓꨓ္ꨵဝꨣꨳ view instlled updates ꨓꨯေသ 

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း view instlled updates ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္
လူိꨀ္ꨳꨓꨱꨀ္းꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ windows Internet Exploere 9 ꨓꨓ္ꨵေသ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းUnstallေသမြတ္ꨲပꨰတ္ꨳတꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းYesတꨣꨵပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ
ꨕြင္းမူိဝ္ꨳတုိꨀ္ꨵမြတ္ꨲယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵလုိꨓ္းသုတ္းꨓꨱꨀ္းRestart
Now တꨣꨵ၊ ꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတမြတ္ꨲꨀꨮꨣꨲေသ ေပꨣးဝꨣꨳwindow ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ
ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးꨓ္ꨮးGtalkလꨯꨳယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။
========================================
ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ
လꨯꨤးပိꨀ္ꨵwindows update 
ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵလူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Never check for updates (not recommended)ေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။


                                                             
                                                                        ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

                                                     ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ယူꨲတီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းေသ ꨓꨱꨀ္းပꨓ္linkꨬလꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes