မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, March 19, 2013

လꨯꨤးတꨰမ္ꨳꨅုိဝ္ꨳတꨯး သ္ꨮꨲတီꨳIconꨓ္ꨮးꨕူင္းAndroid
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေတမꨣးမြꨀ္ꨲꨬꨓ လꨯꨤးတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯးသ္ꨮꨲတီꨳꨟꨤင္ꨳꨓꨣꨳꨕူင္းAndroid

တြꨓ္ꨳတꨣꨲေတတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯးꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ လူဝ္ꨲလꨯꨳသꨮꨤင္းဝꨯꨵꨕြꨓ္ꨵတꨯးꨀြꨓ္ꨲ

လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨀြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းꨬလꨳ
(တꨰမ္ꨳလꨯꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္Shortcutမꨓ္းꨀူꨉ္းတꨤင္းꨓ္ꨮးမꨓ္းꨬတꨵ တꨰမ္ꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ)


 ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္ Icon Changer apk တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD Card ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨕုꨉ္ꨲꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ 

ꨓꨱꨀ္းတီꨳIcon Changer apk ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳInstallꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 လုိꨓ္းသုတ္း သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneတꨣꨵ၊
 ꨀမ္းꨓꨯꨵသုိပ္ꨲလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းထꨰင္ꨳ လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳIcon Changer တီꨳꨓꨣꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ
 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOK တꨣꨵ
 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 ꨓꨱꨀ္းတီꨳApplication ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
 ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
 ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတတꨰမ္ꨳသ္ꨮꨲတီꨳPicSay Pro ꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨬလꨳ ꨓꨱꨀ္းꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
 မြတ္ꨲလိꨀ္ꨳꨡင္းꨀိတ္ꨵꨓꨓ္ꨵေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲလိꨀ္ꨳတꨯးေသ ꨓꨱꨀ္းOK တꨣꨵ။
 ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
 ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းꨬလꨳꨀမ္းꨓꨯꨵ တီꨳꨓꨣꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨟꨓ္တꨰမ္ꨳဝꨯꨵလိꨀ္ꨳတꨯးယူꨲယဝ္ꨵ။


=======================================================

သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳလꨯꨤꨳꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨅုိင္ ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္းꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းGallery ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ꨁဝ္ꨳလိူꨀ္ꨳꨟꨣꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

(ꨕူင္းလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨬလꨳလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳေတꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္တီꨳꨓꨯꨳ)
 ေပꨣးလူိꨀ္ꨳꨟꨤင္ꨳယဝ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨁ္ꨮꨳꨁꨱင္ꨲꨡဝ္မြꨀ္ꨳꨟုိဝ္ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨁꨱင္ꨲꨡဝ္ေသ

ꨓꨱꨀ္းSave တꨣꨵ။ လုိꨓ္းသုတ္း သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ
ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းꨬလꨳတီꨳꨓꨣꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳလꨯꨤꨳဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

ေတသုိပ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮထꨰင္ꨳယူꨲ။

                                                 ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes