မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 13, 2013

မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ Microsoft Office 2013

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္။ မိူဝ္ꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨟဝ္းေတတꨤင္ꨲပꨓ္ Microsoft Office 2013 ꨡꨓ္တိုꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲမ္ꨮꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ။ ေပꨣးဝꨣꨳꨟူꨵယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳယူꨲပꨓ္တꨱတ္ꨲတꨱတ္ꨲေသ ေပꨣးꨡမ္ꨲပꨯꨲꨟူꨵꨅိုင္ Download ꨡဝ္ေသꨅ္ꨮꨵတိုဝ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ။
ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨁꨣꨳ။


Download တြꨓ္ꨳတꨣꨲ 32 Bits Download တြꨓ္ꨳတꨣꨲ 64 Bits Download တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Serial Key

From Here  taigeneration
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes