မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 29, 2013

လꨯꨤးသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ တီꨳꨓ္ꨮးꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းMP3 ေပꨣꨳꨕုꨉ္ꨲꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္ꨳMP3 ꨓꨯꨵ သင္ဝꨣꨳꨣꨟꨓ္ပꨣးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨀူꨓ္းꨟြင္ꨵမꨓ္းꨓꨯ ꨟꨤင္ꨳꨁ္ꨮꨳꨁုိꨀ္ꨵဝꨯꨵ
လꨯꨤးသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨕꨱင္းMP3ꨓꨯꨵ တီꨳꨓ္ꨮးwindows XP ꨬတꨵ
 သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးwindows Mdeia player ေꨀꨣꨳလꨯꨳယဝ္ꨵ
ေပꨣးပꨱꨓ္windows 7 ꨬတꨵ windows media player ꨓꨯꨵ သ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨬသꨳ
ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ လꨯꨤေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳ ထꨤမ္မꨣးတီꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳတဝ္ꨟꨣꨓ္ꨮးꨓꨰတ္ꨵေသ မꨣးမြꨀ္ꨲꨬꨓပꨓ္
ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးသူꨓ္ꨅ္ꨮေꨀꨣꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ
ꨡြꨓ္တꨤင္ꨳသုတ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္Software မꨓ္း ꨡꨓ္ပꨓ္ဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ

ေပꨣꨳဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ တꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ

ꨓꨱꨀ္းတီꨳMp3 Cover Downloader Setup exe ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းတꨣꨵ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းNextတꨣꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ ꨓꨱꨀ္းNextတꨣꨵေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းNextတꨣꨵ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ လုိꨓ္းသုတ္း ထြꨓ္ပꨰတ္ꨳမꨯꨤတီꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨓꨱꨀ္းFinishတꨣꨵ။=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္း တꨣꨲေတသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳꨕꨱင္းMP3ꨬတꨵ

ꨕုꨉ္ꨲCreevity Mp3 Cover Downloader ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨟꨤင္ꨳIconမꨓ္းတီꨳꨓꨣꨳꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းတꨣꨵေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨁဝ္ꨳလူိꨀ္ꨳꨟꨣတီꨳဝꨯꨵꨀꨮꨤမ္းꨟဝ္း ꨡꨓ္ေတသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳꨟꨤင္ꨳပုိꨓ္ꨀꨤင္ꨲꨅိꨬꨓꨓꨓ္ꨵေသသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းBROWSE...တꨣꨵ ေပꨣးꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းꨟဝ္းဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ

လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ꨘꨯꨤꨲꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းေသ ꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ တꨣꨲေတသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳadd ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းေတသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ ဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ ꨓꨱꨀ္းOpenတꨣꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းYes, add it တꨣꨵ ေပꨣးသ္ꨮꨲယဝ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယူꨲယဝ္ꨵ။  ꨓꨯꨵတုိꨀ္ꨵသ္ꨮꨲပုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨀူꨉ္း ပုꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨀုိတ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨓꨱꨀ္းသုတ္ꨵပုꨀ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ
တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ လꨯꨤးသ္ꨮꨲမꨓ္းꨬတꨵ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓမꨣးပꨣꨳꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ။ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ေပꨣးသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္းယဝ္ꨵ ꨁိုꨓ္းꨀꨮꨣꨲယူꨲတီꨳwindow media playerေသ

ꨕုꨉ္ꨲတူꨉ္းꨕꨱင္းꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ꨟဝ္းသ္ꨮꨲဝꨯꨵꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵတူꨉ္းꨬလꨳ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳေတꨬꨓဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ။

              ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)

            တြꨓ္ꨳတꨣꨲတꨯး ေတသုိပ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮယူꨲ

ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ယူꨲတီꨳပꨓ္ꨟꨰင္းꨀꨓ္ေသ ꨓꨱꨀ္းပꨓ္တီꨳLinkꨬလꨳ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes