မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, March 8, 2013

Photo Album ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ေတꨀမ္း သုပ္ꨲပꨓ္ ꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းꨟြင္ꨵ Flip Book ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ တꨣꨲ ꨟꨱတ္း Photo Album တꨣꨲေတသိမ္းေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ Swf  ꨬလꨳ Code HTML ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨅꨤမ္း ꨟꨱတ္း တူꨉ္း ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မီꨳတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨤမ္း ꨕူꨉ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ သင္ဝꨣꨳလꨯꨳꨅ္ꨮေပꨣးꨓꨯ ꨅုိင္ ꨅꨓ္ꨡဝ္သြပ္ꨵဝꨤꨯးမꨓ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨓꨣ ? လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေတꨵꨡမ္ꨲ ယꨤပ္ꨲꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေတꨟူꨵယူꨲꨓꨯꨬလꨳ ꨡမ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨃꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀꨣꨳတြင္ထꨤမ္လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes