မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 3, 2013

Photoshop CS3

 

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထꨰင္ꨳ Portable Photoshop CS3 ꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ - ꨡꨓ္ ꨡြꨀ္ꨲေꨀꨣꨳ ꨓမ္ꨓꨣꨲ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨀမ္ꨵꨓမ္ေတꨵ ေꨀꨣꨳ ပူိꨓ္ꨳ ꨡြꨓ္ ꨀꨓ္ သူင္ꨀꨓ္ꨅ္ꨮꨵ CS3 ꨀမ္ꨵꨓမ္ ꨓꨯ ပꨱꨓ္ ယြꨓ္ꨵသင္ေပꨣးꨓꨯꨓꨓ္ꨵေတꨵ ေꨀꨣꨵ ေမꨣ ယိပ္းေတꨵေꨀꨣꨳေတꨟူꨵယူꨲꨁꨣꨳ - ေပꨣးꨡဝ္ꨁꨣꨳဝꨣꨳေတꨵ မꨓ္း ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ယိပ္း ꨁꨰမ္ꨵေတꨵေတꨵ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ꨕိတ္း ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ :D သင္သဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨁ္ꨮꨳ ꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡဝ္တီꨳ တ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes