မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, March 23, 2013

ꨕြꨓ္ꨵတꨯး Shan Fonts

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁုိꨓ္း သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨕြꨓ္ꨵတꨯးတꨤင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ -တီꨳꨁꨣꨳေတꨵ သꨱင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨟိꨟိ တꨤင္ꨲတီꨳေတꨵ ပꨯꨲꨟူꨵꨁꨣꨳꨓꨣး ၊သင္ဝꨣꨳ မီးထꨰင္ꨳ ꨓꨯေꨀꨣꨳꨁꨣꨳေတတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထꨰင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ေတꨵ မီးꨟꨣꨳꨕြꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

A ying fonts Download

Kawsai fonts Download

Khunsai fonts Download

Sai fonts Download

Tai fonts Download

ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ꨳ ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨃꨣꨳ မီးလြင္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ယြꨓ္းထုိင္ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes