မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, March 31, 2013

ꨁြင္ꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ꨁꨤဝ္းသြꨓ္းꨓမ္ꨵ လူိꨓ္ꨟꨣꨳ Theme ꨟꨤင္ꨳလီ꨸

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤမ္းတူꨉ္း HTML တꨤင္း ꨕိတ္းတꨤင္းꨘူꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ သင္ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨓꨯꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္းေတꨵသင္ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳလꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးလꨯꨳ သင္ဝꨣꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮ ေတတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨡꨓ္ လꨯꨳ ꨅ္ꨮ ꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ :O ꨡမ္ꨲပꨣးေꨀꨣꨵ ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣ :P  ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨁꨣꨳꨓꨣ ပꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ း)  ယူိင္းꨡꨓ္းေတꨵ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ လူိꨓ္ ꨟꨣꨳ သꨤင္း ꨀ်ꨤꨓ္ꨲ ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ တꨣꨲꨡဝ္ေတꨵꨅꨓ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ ꨷


မꨤꨯတြင္း - ꨓꨯꨵေတꨵပꨱꨓ္Theme တꨣꨲꨅ္ꨮꨵ ꨓ္ꨮး သယမ္တꨯးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨡဝ္ ꨀꨮꨣꨲꨅ္ꨮꨳ ꨓ္ꨮးတꨯး ꨀꨤင္ꨀုမ္ꨅုိင္ မꨓ္းေတ သုꨀ္ꨵမူတ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


 
 ထꨰင္ꨳ ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳꨅမ္ꨵ ꨟꨤင္ꨳ ꨕꨤင္ꨳ မꨓ္း မူိꨓ္ ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes