မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, March 27, 2013

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းViberေသ ꨟြင္ꨵꨕူင္း ꨓ္ꨮးမူိင္း/ꨓြꨀ္ꨳမူိင္း တီꨳꨓူိဝ္Internet


ꨕူင္းꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳInternet
ꨓ္ꨮးမူိင္းမꨤꨓ္ꨳ(ꨡꨓ္ꨅ္ꨮꨵꨓမ္)ယꨤမ္းလꨱဝ္WCDMA / GSM
ꨕူင္းWCDMA ꨓꨯꨵ ေပꨣးꨅ္ꨮꨵInternetꨅုိင္ ꨓုိင္ꨳမိꨓိတ္ꨵ (4)ပ်ဳး၊ ꨕူင္းGSMသမ္ꨵ ꨓုိင္ꨳမိꨓိတ္ꨵ(2) ပ်ဳး၊ꨡꨓ္ပူိꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨵꨓမ္ꨬတꨵပꨱꨓ္GSMꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

ေပꨣးသုိဝ္ꨵSim Card(GSM) ꨬတꨵ ꨡမ္ꨲပꨯꨲꨅ္ꨮꨵလꨯꨳꨡိꨓ္ꨲထူိဝ္ꨲꨓꨰတ္ꨵꨀမ္းလꨱဝ္၊ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵေꨀꨣꨳ

လူဝ္ꨲတꨤင္ꨲလဝ္ꨳ(အင္တာနက္လုိင္းေလွ်ာက္) တီꨳလုမ္းꨀပ္းသုိပ္ꨲ(ဆက္သြယ္ေရးရုံး)

ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ လꨤꨓ္ꨵꨡꨓ္ꨁꨯꨤꨕူင္း(ကုိယ္စားလွယ္ ) ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲ၊

 ေပꨣးꨀꨮꨣꨲတꨤင္ꨲလဝ္ꨳ(လုိင္းေလွ်ာက္)တီꨳကုိယ္စားလွယ္ ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လꨯꨳပꨓ္ (15000)

ေပꨣးꨀꨮꨣꨲတီꨳဆက္သြယ္ေရးရုံးꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လꨯꨳပꨓ္(10000)ꨓုိင္ꨳမုိꨓ္ꨲ။ မူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨓꨯꨵ

ပူိꨓ္ꨳꨡြꨓ္ꨀꨓ္သူင္ꨅ္ꨮꨵviber ေသꨟြင္ꨵꨕူင္း ꨓြꨀ္ꨳမူိင္း၊ တီꨳꨓူိဝ္Internetꨬတꨵ꨸


မူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨓꨯꨵ ꨀꨣꨳသုိပ္ꨲꨕူင္းတုိꨀ္ꨵꨀꨣꨳယူꨲꨬလꨳ မꨓ္းပꨯꨲမူိꨓ္ꨅူိင္ꨵꨓင္ꨲမူိင္းထꨯးꨓꨓ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨀꨯꨵသုိပ္ꨲꨕူင္းꨟုိင္꨸ꨓꨓ္ꨵ ေပꨣးဝꨣꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵလꨰင္းꨡိꨓ္ꨲထူိဝ္ꨲꨓꨰတ္ꨵယူꨲꨓꨯꨬတꨵ
ꨅ္ꨮꨵꨡꨓ္ꨓꨯꨵလꨣꨳ ၊ ေပꨣးသုိပ္ꨲꨕူင္းယူဝ္း꨸ꨓꨓ္ꨵ ꨓုိင္ꨳမိꨓိတ္ꨵ(50) ေပꨣး(15)မိꨓိတ္ꨵေꨀꨣꨳ (750)
ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨅ္ꨮꨵလꨰင္းInternetေသ
လꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္ꨬတꨵ ꨓုိင္ꨳမိꨓိတ္ꨵ(2)ပ်ဳး ေပꨣး(15)မိꨓိတ္ꨵေꨀꨣꨳ(30)သꨤမ္ꨁꨓ္၊
ꨀꨣꨳမꨓ္းꨁꨰꨓ္းꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲေꨡꨵ။
လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ
ꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးသꨮꨤင္း လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းတူꨉ္းꨀြꨓ္ꨲ။
မꨯꨤတြင္း=ꨕြင္းမူိဝ္ꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳ တꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းFree PP ေသꨟြင္ꨵꨕူင္းꨓြꨀ္ꨳမူိင္းꨓꨓ္ꨵ


Viber ꨓꨯꨵ မꨓ္းꨡမ္ꨲသူင္ꨲCode မꨓ္းမꨣးꨬလꨳ ꨅင္ꨲဝꨣꨳꨡမ္ꨲပꨱꨓ္တꨤင္ꨲ


ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲသ္ꨮꨲCode မꨓ္းယဝ္ꨵ ေပꨣးသ္ꨮꨲမꨯꨤꨕူင္းယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္။


လီယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ
ꨟဝ္းꨡြꨓ္ꨀꨓ္ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းလꨯꨤးသꨮꨤင္း လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းတူꨉ္းꨀြꨓ္ꨲ။


ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨅꨓ္ꨡဝ္ Viber APK တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ

Viber APK 2.3.6 Download
ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD Card ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ

တꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨓꨱꨀ္းတီꨳMy File ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


(တီꨳꨓꨯꨳꨬတꨵ ꨕူင္းလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳꨬလꨳလုꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ ေတꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ) 


ꨀမ္းꨓꨯꨵ တꨣꨲေတသꨮꨤင္းမꨓ္းꨓꨓ္ꨵ Viber ꨓꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ 


ꨓꨱꨀ္းတီꨳViber 2.3.6 .apk ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵလုိꨓ္းသုတ္းသုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneတꨣꨵ။==================================================

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵ

ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵလꨰင္းInternet ေသ

ꨓꨱꨀ္းတီꨳViber ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းContinueတꨣꨵ။သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵလြꨀ္းꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ၊ (ေပꨣးယူꨲမူိင္းထꨯးေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨅုိဝ္ꨳမူိင္းထꨯးꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ )

ပူိင္တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း ယြꨓ္ꨵဝꨣꨳꨕူꨳတꨰမ္ꨳယူꨲꨓ္ꨮးမူိင္းမꨤꨓ္ꨳꨬလꨳ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ Myanmar(+95) ꨓꨓ္ꨵꨓꨯꨵယဝ္ꨵ

လြꨀ္းမꨯꨤꨕူင္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ မꨯꨤꨕူင္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳပꨱꨓ္ 09 421144771 ꨓꨯꨬလꨳ

 09 ꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္မꨯꨤတင္းꨓꨣꨳမꨓ္း ထြꨓ္ꨡြꨀ္ꨲပꨰတ္ꨳ0 ꨡဝ္တူဝ္ 9 ꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္း

ေတပꨱꨓ္ 9421144771 ꨓꨯယဝ္ꨵ

ေပꨣးလူိꨀ္ꨳယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳContinue တꨣꨵ။သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳယဝ္ꨵဝꨣꨳ။သုိပ္ꨲလꨯꨳယဝ္ꨵꨓꨣꨲꨀမ္းꨓꨯꨵ မꨯꨤꨕူင္းꨕူꨳတꨰမ္ꨵꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ သုိပ္ꨲမꨣးꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨬလꨳ ေပꨣးꨉꨣးမꨰꨓ္ꨳမူိဝ္ꨳ

ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨕုꨉ္ꨲဝꨯꨵလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨤတ္ꨳေတꨣꨲလꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။ ေပꨣးပူိꨓ္ꨳသုိပ္ꨲမꨣးလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨕ္ꨮꨅ္ꨮꨵဝꨯꨵViber ꨓꨯေꨀꨣꨳꨬꨓဝꨯꨵꨓင္ꨲꨓꨯ သူင္ꨲလိꨀ္ꨳ၊ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ၊ ꨟꨤင္ꨳꨀꨣꨲတုꨓ္းေꨀꨣꨳလꨯꨳ


                                                              ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
                                                                   ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes