မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, April 19, 2013

ꨘိင္းꨀꨮꨤမ္း ꨅုိင္မုိဝ္း မꨤꨯ (2)မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မꨣးယဝ္ꨵ ꨕိင္းꨀꨮꨤမ္း (ꨅုင္မုိဝ္း) မꨤꨯသြင္ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္ꨵꨕြင္ꨳေꨀꨣꨳေတ ယꨤမ္ꨳငိꨓ္းထြမ္ꨲ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ?ꨓꨯꨵေတꨵ ယူိင္းꨡꨤꨓ္းꨅူိဝ္း ပꨯꨲလꨯꨳထြမ္ꨲေသတꨤင္ꨲပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ းD  မꨤꨯꨓုိင္ꨳ ေꨀꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲယဝ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳယဝ္ꨳ တီꨳꨁꨣꨳေတꨵ ပꨯꨲတꨤင္ꨲꨁꨣꨳ း) သင္ဝꨣꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨅိမ္းထြမ္ꨲတူꨉ္းေသ ꨁꨣꨳꨅင္ꨲတꨤင္ꨲပꨓ္ထꨰင္ꨳေꨡꨣꨳ 
ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ တꨤင္းမူတ္းေတꨵ မီး 12 ꨟူဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

http://api.ning.com/files/kbzCJdfD8E7oGAbuKABFRy-h0H8AXR9lsRiDqMMzfEo2D6qizH*7G8BQLUAOFgfi37eVSRey4bjM*wbFun3nEB029l9qWgvm/IMG_0585.jpghttp://api.ning.com/files/kbzCJdfD8E7tQACPpSuCPI775*vb0WZfbkpPf2viU0*gqiDCfZaV5vZHM6kjD8-cpabacs6HoV3od0H97*iBAzMbQUi5Nson/IMG_0586.jpg

ꨅုင္မုိဝ္း (2)
ꨅုိင္မုိဝ္း 1
ꨅုိင္မုိဝ္း  2
ꨅုိင္မုိဝ္း  3
ꨅုိင္မုိဝ္း  4
ꨅုိင္မုိဝ္း  5
ꨅုိင္မုိဝ္း  6
ꨅုိင္မုိဝ္း  7
ꨅုိင္မုိဝ္း  8
ꨅုိင္မုိဝ္း  9
ꨅုိင္မုိဝ္း 10
ꨅုိင္မုိဝ္း 11
ꨅုိင္မုိဝ္း 12
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes