မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, May 18, 2013

လꨤꨯးေတꨲꨟꨱတ္း Blog မ္ꨮꨲ꨸ [ How to Create a Blog ! ]

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ယြꨓ္းꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅꨤꨯးလူိꨓ္ ယြꨓ္းဝꨯꨵ လꨤꨯးꨟꨱတ္း Bloger မ္ꨮꨲ꨸ꨓꨯꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳꨅင္ꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲꨬꨓ မꨣးꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ꨕꨤꨯꨲတꨯးေꨀꨣꨳ ꨅုမ္းတꨯး သင္ꨁ တꨯး တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵ ယူꨲꨀူꨉ္း လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေတꨵ မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨬလꨳမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ တုိꨓ္း ꨡမ္ꨲ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ။ ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ယြꨓ္ꨵလꨤꨯးမꨓ္းꨀꨮꨣꨲꨀꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨳ လꨤꨯးတꨤင္ꨲꨬလꨳ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ တုိꨓ္း ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳ- ꨀူꨉ္း ꨡꨓ္ꨁꨣꨳေတꨬꨓ ꨓꨯꨵေတꨵ မꨓ္းငꨤꨯယူꨲ ꨡမ္ꨲယꨤပ္ꨲသင္ꨁꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵꨁဝ္ꨳ ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳꨬလꨳ www.blogger.com ေတꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေꨡꨣꨳ ꨡဝ္ Gmail Account ꨬလꨳ Password ေသ Sign In   ꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷


ေပꨣးယဝ္ꨵေတꨟꨓ္ မꨣးမူိꨓ္ ꨓင္ꨲ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  တီꨳꨅုိဝ္ꨳꨁꨣꨳ စုိင္းေနာ္လ်န္းဖ ꨓꨓ္ꨵ ပꨣꨳတ္ꨮꨳမꨓ္း သင္ဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲꨅုိဝ္ꨳꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳꨁꨣꨳ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ  View my complete profile ꨓꨓ္ꨵေသလꨤꨯꨳꨅုိဝ္ꨳ သ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ꨅဝ္ꨲꨀဝ္ꨲ လꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ - ပူိင္တꨰမ္ꨳမꨓ္း မူိꨓ္ ꨟဝ္းꨟꨱတ္း Facebook မ္ꨮꨲ꨸ꨓꨓ္ꨵေသ ယြꨓ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨬလꨳ သ္ꨮꨲပꨓ္ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ ꨷ ေပꨣးꨅုိဝ္ꨳယဝ္ꨵယဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Continue to Blogger ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ   

ေပꨣးယဝ္ꨵသုပ္ꨲ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ New Blog ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷

ေပꨣးယဝ္ꨵတꨤင္းꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵꨅုိင္ ေတမꨣးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တီꨳ (1)Title ꨓꨓ္ꨵသ္ꨮꨲꨅဝ္ꨳ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  - တီꨳ (2) Address ꨓꨓ္ꨵေတꨵ သ္ꨮꨲꨟꨱꨓ္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨟဝ္းꨡꨓ္ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨁꨣꨳ jainawleangfa.blogspot.com ေꨡꨣꨳ ။ ꨀူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳေတꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ ꨓင္ꨲꨅ္ꨮမီးꨓꨓ္ꨵ သ္ꨮꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓꨣ - သင္ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲဝꨣꨳ ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ ꨓꨯေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေိေိ
(3)ေတꨵ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္  Template မꨓ္းꨓꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨓꨰꨀ္းꨓူိဝ္ မꨓ္းꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ သုပ္ꨲꨓꨰꨀ္းတီꨳ (4) Create blog! ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ  ေပꨣးꨓꨰꨀ္းတꨤင္းꨓူိဝ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵယဝ္ꨳေꨀꨣꨳ ေတꨟꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တူꨉ္းလီ꨸ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳတီꨳꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳꨬꨓ ဝꨯꨵ လꨤꨯးတꨤင္ꨲꨬလꨳ လꨤꨯးသိမ္းမꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တူꨉ္းေသ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳꨳ


ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ꨓꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ꨲ blogger ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းမꨣးမူိဝ္ꨳꨀꨯꨳꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ သင္ꨁ္ꨮꨳတူꨉ္းေꨀꨣꨳမီꨳတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨓꨣ http://hsipawkham.blogspot.com/  ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ပꨯꨲလꨯꨳတꨤင္ꨲသင္ꨁꨣꨳꨓꨣ ꨷တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨳေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္တီꨳ ꨀꨮꨣꨲေမး မꨓ္းꨬလꨳ တီꨳ ꨟꨤင္ꨳꨁူိင္ꨳ မꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီေꨀꨣꨵꨕုိꨀ္းꨟꨱတ္း Blog တꨯးꨟဝ္းယူꨲꨓꨯꨬလꨳ မီးလြင္ꨳသင္ ꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ ꨷ ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨅြꨯꨳထꨰမ္ လꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ေတꨅီꨵꨬꨓ ပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮ ꨓꨯေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes