မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, May 11, 2013

ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ (ꨡမ္ꨲေမꨣလꨀ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ)


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨁꨣꨳꨁုိꨓ္းေမးတꨤင္ꨲ ပꨓ္ မ္ꨮꨶ꨸ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္း ယြꨓ္ꨵ လိင္ꨵ မꨓ္း လူꨵ ဝꨯꨵꨬလꨳ ꨕ္ꨮေꨀꨣꨳ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ ꨡမ္ꨲလꨯꨳ ꨓꨯꨁꨣꨳဝꨣꨲ ၊ သင္ ပꨱꨓ္လꨯꨳေတꨵ ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ မူိꨓ္ꨟုိဝ္ လူတ္ꨵလꨯꨳ ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨯေꨀꨣꨳ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓ ꨀꨓ္ေတꨵ ꨅꨤင္ꨳေမးꨁုိꨓ္းပꨓ္ꨀမ္းလꨱဝ္ယူꨲꨁꨣꨳ - ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀꨣꨳ တꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ ဝꨯꨵပꨓ္ တီꨳ (တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳသူင္ꨲသင္ ) ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳလူး ဝꨯꨵဝꨣꨳမူꨓ္ꨵေမး ꨀꨓ္ꨓꨯေတလီေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡꨓ္ လ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ꨅꨱမ္ꨀꨮꨤမ္း FlasSong သင္မꨓ္း ꨡမ္ꨲပုိတ္ꨲ လꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ မြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳ ပꨓ္ဝꨯꨵꨅုိဝ္ꨳမꨓ္းေသ- ꨁꨣꨳေတေမးလꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ -ꨁ္ꨮꨳꨁ္ꨮꨳ ꨀꨮꨤမ္း ထမ္းၾတꨣး လြင္ꨳသင္ေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ေပꨣးꨅꨤင္ꨳတꨤင္ꨲပꨓ္လꨯꨳေတꨵ ေတတꨤင္ꨲပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သြꨓ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳယြꨓ္းမꨣးꨁꨣꨳꨬလꨳ း) ။ ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေမးတꨤင္ꨲပꨓ္ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ (ꨡမ္ꨲေမꨣလꨀ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လီထြမ္ꨲေတꨵ꨸ꨁꨣꨳယဝ္ꨳꨁꨣꨳေတꨵ ထြမ္ꨲတꨓ္းလꨤꨯပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨡိမ္ꨲလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨯꨵ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲေꨀꨣꨳ ꨟုိင္ေတꨵ꨸ယဝ္ꨳ ယြꨓ္ꨵလꨰင္းꨡမ္ꨲလီေꨀꨣꨳပꨣးꨁꨣꨳယဝ္ꨳ မꨤင္ပြꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲေလꨲ တꨤင္းꨓြꨀ္ꨳမꨣးေသꨁုိꨓ္းမꨣးတူꨉ္း ꨡမ္ꨲယဝ္ꨵꨀြꨓ္ꨲေꨡꨣꨳ- မꨤင္ပြꨀ္ꨳ တꨤင္ꨲလꨤꨯးꨀမ္းꨅြင္ꨲလꨯꨳမꨣးꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳယꨤပ္ꨲတꨤꨓ္ꨲ လ္ꨮေꨀꨣꨳ သင္ဝꨣꨳေတပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီ တꨣꨲပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ယူꨲꨓꨯ ေတꨵ တုိꨓ္းဝꨯꨵꨅ္ꨮꨕူိꨀ္ꨲꨅုိꨓ္ꨳꨁꨤဝ္သ္ꨮ ေသꨟꨱတ္းပꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨟြတ္ꨳမူိင္းလ္ꨮ ယူꨲမူိင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ - ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳထြမ္ꨲၾတꨣးꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ - မꨤင္ေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းꨀꨮꨣꨲꨟြတ္ꨳ မူိင္းꨓြꨀ္ꨳ ယင္းေတ ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨅꨀ္း ဝꨓ္းသိꨓ္ ဝꨓ္းထမ္းသင္ယဝ္ꨳ - ေပꨣးဝꨓ္း သဝ္ꨬလꨳ ဝꨓ္းꨡꨣးတိတ္ꨵေတꨵ သမ္ꨵꨟူꨵယူꨲ ꨓꨯꨓꨣꨲေꨓꨣ
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳေပꨣးꨡဝ္ꨁꨣꨳဝꨣꨳေတꨵ ꨟြတ္ꨳထုိင္တီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳလီ ꨟ္ꨮꨳလြင္ꨳလီꨓꨓ္ꨵ ꨀုိတ္းတူဝ္ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ လူိဝ္ေသ ထမ္းၾတꨣးꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲမီးသင္ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။
ꨡမ္ꨲေပꨣးလꨤတ္ꨳꨓမ္ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨳꨓꨣꨟူꨵꨓꨣꨲေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨬꨟ ꨬလꨳ ꨷ꨟိꨟိ


ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳထမ္းၾတꨣး ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္းၾတꨣး Download Size
1 ꨡမ္ꨲေမꨣလꨀ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 31.00 MB
2 ꨡမ္ꨲေမꨣလꨀ္ꨵပူိꨓ္ꨳꨟꨀ္ꨵ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 15.00 MBမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes