မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, June 26, 2013

ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း ꨬလꨳ ယိင္းမူဝ္ (ထုိင္ေꨀꨣꨵꨟꨀ္းလင္ꨁူိဝ္း)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡြꨀ္ꨲမꨣးထꨰင္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨲ ꨅူိဝ္း ပꨯꨲမီးꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေိေိ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လီထြမ္ꨲေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅုိဝ္ꨳꨁꨰပ္းမꨓ္းေတꨵ ဝꨣꨳ (ထုိင္ေꨀꨣꨵꨟꨀ္းလင္ꨁူိဝ္း) ꨓꨯꨁꨣꨳဝꨣꨲ ။ လူလီ꨸လီꨁꨣꨳꨓꨣ ꨀမ္ꨵ ေတလူꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ (ထုိင္ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလꨤင္းꨁူိဝ္း) ꨓꨯꨓꨣ ။ ꨕ္ꨮလူေꨀꨣꨳတီꨳꨓꨯꨳ ꨀမ္း꨸ꨕိတ္းꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ေတꨣꨳ ꨓင္ꨲꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳေတးꨅꨣꨵလူꨓꨓ္ꨵ ဝꨣꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳဝꨣꨳ (ထုိင္ေꨀꨣꨵꨟꨀ္ꨵလꨤင္းꨁူိဝ္း) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ^_^ :D
ေတꨀပ္းသုပ္ꨲပꨓ္ေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵမꨓ္းေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း ꨬလꨳ ယိင္းမူဝ္ ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေတꨵ ဝꨣꨳလီထြမ္ꨲေတ꨸ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨡမ္ꨲယုမ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷
သင္ဝꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ယꨤပ္ꨅုိင္ မြꨀ္ꨲထုိင္ꨁꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ 
ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳꨀူꨳေꨀꨣꨵေသ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 ထုိင္ေꨀꨣꨵꨟꨀ္းလင္ꨁူိဝ္း ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.23 MB
2 တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲေပꨵငုိꨓ္း ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.34 MB
3 မြꨀ္ꨲမီးသုင္ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.13 MB
4 မ္ꨮတုိတ္းမီးတီꨳသူ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.69 MB
5 သြꨓ္လိꨀ္ꨳꨬလꨳ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 2.95 MB
6 ꨀꨤမ္ꨲမꨰင္းꨟိင္ꨲꨟꨯြꨳ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.53 MB
7 ꨅꨤꨯးꨅ္ꨮꨓမ္ ယိင္းမူဝ္ Click Here 3.13 MB
8 ꨓꨤမ္ꨟꨀ္. ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.88 MB
9 ꨕြင္းယꨤꨓ္ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 3.08 MB
10 ꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨀꨓ္ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 2.98 MB
11 ꨁီꨳမြꨓ္းတꨣ ꨅꨤꨯးꨁူိဝ္းဝꨓ္း Click Here 2.82 MBမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes