မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 9, 2013

ꨅပ္းတꨰꨓ္းၾတꨣးꨅဝ္ꨳ

eမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ   ꨀမ္းꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္မꨣးတီꨳ Shanmusic.net ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ း) ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေတꨵ ယꨤမ္ꨳ ထြမ္ꨲ မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ သမ္ꨵေပꨣးေမꨣꨟြင္ꨵꨀြꨓ္ꨲေꨡꨣꨳမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨟိꨟိ  ယဝ္ꨳယြꨀ္ꨲꨁꨣꨳꨓꨣ ꨡမ္ꨲ ေမꨣꨟြင္ꨵꨁꨣꨳ ꨷ ေမꨣ ထြမ္ꨲꨬလꨳ ꨀꨰပ္းꨅြမ္ꨲဝꨯꨵꨓ္ꨮးꨅ္ꨮꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ း) ꨅပ္းတꨰꨓ္းၾတꨣးꨅဝ္ꨳေတꨵ ေပꨣး ꨡဝ္ꨁꨣꨳဝꨣꨳေတꨵ ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ ꨀူꨳပုိꨀ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨁꨰပ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ လꨣꨳလီမီးꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ေပꨣး ꨁုိꨓ္ꨳ တူꨉ္း ꨓူိဝ္ ꨓꨰင္ꨳ ယင္း ꨡမ္ꨲꨟူꨵꨀြꨓ္ꨲေꨡꨣꨳ ꨷
ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵတꨣꨵ ꨷

ꨟꨮ္္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨅူိင္းလꨰဝ္း   1
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   2
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   3
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   4
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   5
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   6
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   7
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   8
ꨅူိင္းလꨰဝ္း   9
ꨅူိင္းလꨰဝ္း  10
ꨅူိင္းလꨰဝ္း  11
ꨅူိင္းလꨰဝ္း  12


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes