မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, May 18, 2013

လꨤꨯး Download ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း ထမ္းၾတꨣး ꨡꨓ္ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲဝꨯꨵꨓူဝ္ꨓꨯꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀꨮꨤမ္းꨬလꨳ ထမ္းၾတꨣး ꨓမ္ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ ꨁꨣꨳေမးေသ ꨁုိꨓ္းတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵတီꨳ https://docs.google.com ꨬလꨳ ေပꨣး ꨡမ္ꨲ ꨟူꨵလꨤꨯးလူတ္ꨵမꨓ္းေꨀꨣꨳ ယꨤပ္ꨲ ယူꨲ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ? ꨀူꨉ္းေပမꨯꨳ ꨅ္ꨮꨁꨣꨳꨓꨣ တူꨉ္း ꨅြမ္းတီꨳ ꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ -ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲပုိတ္ꨲ ꨀꨮꨤမ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀꨣꨳ  ၾတꨣးꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣ ꨷


ꨀမ္းေပꨣးပုိတ္ꨲ ယဝ္ꨵꨁဝ္ꨳမꨣးတီꨳ ꨓꨯꨳယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ လူိဝ္ꨲꨅꨓ္ တီꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳ Download တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁꨣꨳꨀꨮꨤင္းꨓꨓ္ꨵ တꨰꨀ္းတီꨳ Click Here ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨷

ေပꨣးꨓꨰꨀ္းတီꨳ Click Here ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ေတꨟꨓ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ သုပ္ꨲꨓꨰꨀ္းတီꨳ Download ꨡꨓ္ꨁꨣꨳ ꨀꨮꨤင္း ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေလꨳ တꨤင္းꨁꨤင္ꨳꨓꨓ္ꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳသင္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ꨷


ေပꨣးꨓꨰꨀ္းတီꨳ Download ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣး မူိꨓ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးေတသိမ္းꨡဝ္ေꨀꨣꨳ တီꨳ Save File ꨓꨓ္ꨵေသ ꨁုိꨓ္း တꨰꨀ္း OK ေꨀꨣꨳမꨓ္းေတသိမ္းမꨣးꨓ္ꨮးꨅꨤꨀ္ꨳ ꨟဝ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳမီးꨓင္ꨲ ꨓꨯꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ယꨤပ္ꨲသင္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ သင္ꨡမ္ꨲꨟူꨵ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ထꨤမ္ ထုိင္ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes