မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, May 7, 2013

Flash Song Web Sites ꨘိလ္ ꨟꨤင္ꨳလီ"မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သြꨀ္ꨳ ꨟꨓ္ထꨰင္ꨳ Flash ꨘꨯလ္ ထꨰင္ꨳ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣး ꨟꨣတူꨉ္း ꨓ္ꨮး Google ေတꨵ ꨁ္ꨮꨳ ꨟꨣသင္ေꨀꨣꨳ မꨓ္းလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨀုိင္ꨲတꨤင္း ꨅုိဝ္ꨳသꨱင္ꨳေပꨣးလုိဝ္းလင္ ꨟြင္ꨵ ဝꨣꨳ Google ယူꨲေꨓꨣꨳ မူိꨓ္ တꨤင္း မီꨳꨓ္ꨮး ပပ္ꨵလိꨀ္ꨳေသ ေမꨣꨕုိတ္ꨵေသလူ ꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းေꨡꨣꨳ :) ꨓꨯꨵေတꨵ မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳ ေတ ꨅ္ꨮꨵꨅြမ္းလꨯꨳ SWisH Max ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨡဝ္သ္ꨮꨲေသ ꨅ္ꨮꨵ တုိဝ္း ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ? ꨀꨯꨵꨀꨯꨵ ꨟꨓ္ မꨤꨓ္ꨳ ꨁဝ္ ꨟꨱတ္း ယူꨲ ꨁꨰမ္ꨵ ꨓꨣꨲꨕꨱဝ္ꨬလꨳ မꨤင္ပြꨀ္ꨳ မꨣး ယင္း ယြင္ꨳပꨓ္ ꨁဝ္ ꨀြꨓ္ꨲေꨡꨣꨳ ꨷ ေပꨣးေမꨣ ယြင္ꨳေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ သမ္ꨵ လꨤတ္ꨳꨬꨓ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣ ꨀူꨉ္း ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨀူဝ္ပူိꨓ္ꨳ ꨀုိတ္း ꨁဝ္ꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ လိင္ꨵ မꨓ္းꨁꨣꨳ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨓုိင္ꨳ ꨡိတ္းꨡြတ္းꨅူိင္ꨵ ꨓꨯ ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵ ꨁဝ္ လူိဝ္ꨲ ꨅ္ꨮꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ ꨁꨤမ္ꨲ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ တꨤင္း မူတ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨲ ꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨷ေပꨣး ꨁဝ္ ꨅ္ꨮꨵ မူတ္းယဝ္ꨵေတꨵ ꨅြင္ꨲ ပꨓ္ တꨤင္း မူတ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲ ေတꨟူꨵꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳလူးေꨓꨣꨳ ? ꨓꨯꨵေတꨵ ေပꨣး ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္း တီꨳ တီꨳေတꨵ လꨯꨳသုိဝ္ꨵꨡဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ $ 5.00 -$ 2.00 ꨅူိဝ္- ꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ မꨓ္း ꨡမ္ꨲ လꨯꨳလꨤꨯ꨸ ꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳသမ္ꨵ ဝꨣꨳ သင္ လꨤꨓ္ꨵ မꨓ္းမီꨳꨓ္ꨮး သီꨲေပꨣꨵေတꨵ ေတꨀꨮꨣꨲ သုိဝ္ꨵ ပꨓ္ꨟꨰင္း ယူꨲꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷:D ꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲမီꨳꨁꨣꨳလူးေꨓꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳ ꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ꨁꨣꨳ - ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨀူꨓ္း မူိင္းꨓြꨀ္ꨳ ꨁဝ္ေတꨵ မꨤꨀ္ꨳမီꨳယဝ္ꨵꨵꨁꨣꨳလူး ꨅꨤင္ꨳ ေတ ꨡဝ္ ငုိꨓ္းꨟဝ္း ꨀူꨉ္း ꨕꨤꨓ္ ꨓꨓ္ꨵ သုိဝ္ꨵ ꨟꨱတ္းသင္ꨁꨣꨳ ေိေိ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨟꨤင္ꨳလီတꨤꨓ္ꨲလ္ꨮ ꨓꨓ္ꨵမီꨳတီꨳတ္ꨮꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ꨬꨓ ဝꨯꨵ ပူိင္ တꨰꨀ္ꨳမꨓ္း ေꨡꨣꨳလꨤꨯးꨁꨣꨳꨬတꨵ ေတꨟꨱတ္း ꨟုိဝ္ ꨡဝ္လꨣꨲ ꨓꨯ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳ
တူꨉ္းꨬလꨳ ဝꨣꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳ လꨤꨯꨓꨯꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ ꨷ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳꨁꨣꨳေတꨵ ေတ ꨡဝ္ လꨤꨯ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေိေိ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ပုိတ္ꨲꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨘိလ္မꨓ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ  ။ ေပꨣးယဝ္ꨵ ꨁဝ္ꨳတီꨳ  Tools >> Page info>>> Media ေသ လူိꨀ္ꨳ ꨡဝ္ လိင္ꨵ မꨓ္း တီꨳ Media မူိꨓ္ ꨓင္ꨲꨁꨣꨳ လူိꨀ္ꨳ ဝꨯꨵမီꨳတီꨳꨓꨯꨳ
ꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ ေꨀꨣꨲပီꨲ ေသ ꨕုိတ္ꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮေꨀꨣꨳ Save ꨀꨮꨣꨲမူိꨓ္ ꨟဝ္း သိမ္း ꨡဝ္ FlashSong ꨓꨓ္ꨵ
ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨱတ္း ꨓꨯ ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳ လꨯꨳ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ မူတ္း ꨁꨣꨳꨬလꨳ ယꨣꨲဝꨯꨵတꨣꨲꨕ္ꨮယဝ္ꨵ ꨁိꨁိ

 ေပꨣးꨟꨱတ္းꨀꨮꨤမ္းေပလုိမ္း သူင္ꨲ လိင္ꨵမꨓ္းတီꨳꨁꨣꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳꨳ ꨓပ္ꨵယမ္ယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ 
ꨅꨤꨯးေꨓꨣꨲလꨰင္းꨘꨣꨵ -သီꨲေပꨣꨵꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨟူꨵတီꨳ ပြင္ꨲ မꨓ္းလီ တြင္ꨳထꨤမ္ ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes