မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 2, 2013

Folder IObit Protected Folder 1.1

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ ေတꨀပ္း သုပ္ꨲ ပꨓ္ ꨡဝ္ Software ေသ  Lock  Folder ꨟဝ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္းေတꨵ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ Software မꨓ္းေသ ယဝ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳ Lock  Folder လ္ꨮေꨀꨣꨳ ပုိတ္ꨵ Software ꨓꨯꨵေသ ပꨓ္ မꨤꨯလပ္ꨵ မꨓ္းတ္ꨮꨳ ꨓူိဝ္ ေသ မꨓ္းေတ လꨰꨓ္ꨳ ꨁဝ္ꨳ ꨀꨮꨣꨲ ꨓ္ꨮး ေသꨣး မꨓ္း ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ လꨤꨯးꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ေꨀꨣꨵ ꨁ္ꨮꨳ သူင္ꨲသမ္းဝꨯꨵ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ ꨁꨰမ္ꨵ ငꨤꨯꨳေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes