မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, May 8, 2013

Internet Download Manager IDM 6.14 ꨡမ္ꨲတꨤပ္ꨲသ္ꨮꨲ Key ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳေတꨣꨲꨅူဝ္ꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵ Internet Download Manager IDM 6.14  ꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲ လူိဝ္ꨲ သ္ꨮꨲ
Key သင္ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵေတꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷
မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵမꨣးယူꨲ ꨀူꨳꨡꨓ္꨸ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ ယြꨓ္း Key မꨓ္းတိꨀ္း꨸ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
သ္ꨮꨲ Key မꨓ္းပꨓ္ေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵꨅ္ꨮေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ ꨷
မꨤင္ꨡꨓ္ေꨀꨣꨳေပꨣးꨡမ္ꨲမီး Internet Download Manager ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲငꨤꨯꨳꨁꨣꨳလူး ေပꨣးꨘိꨤလ္ မꨓ္းယ္ꨮꨲ ꨁꨰꨓ္းꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳလꨤတ္ꨳ
ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေတꨟူꨵꨀꨓ္ယူꨲꨟုိဝ္ ? သမ္ꨵေတꨟုိင္ထꨰင္ꨳ -
မꨤင္ꨀမ္းယြꨓ္ꨳꨡဝ္ယင္းꨡမ္ꨲလꨯꨳေꨀꨣꨳမီးꨁꨣꨳလူး ပꨓ္ꨟꨣမꨓ္းသုꨀ္ꨵေတꨵ꨸ꨁꨣꨳယဝ္ꨳ
ꨁꨣꨳေတꨵ ꨕꨰတ္ꨲပꨰတ္ꨳ Internet Download Manager ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨁꨣꨳေသꨁုိꨓ္းတꨤင္ꨲ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨓꨯ
ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷ ꨀြပ္ꨳသင္ꨓꨯꨵ ꨀြပ္ꨳ မꨓ္း ꨡမ္ꨲယြꨓ္းKey ꨬလꨳ ꨁꨣꨳဝꨣꨳမꨓ္းꨁꨰမ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေိေိ
လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းမꨓ္းေတꨵ မူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨀူꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳလူး ။ ꨁꨣꨳေတꨵ ꨡမ္ꨲလူိဝ္ꨲသင္ယဝ္ꨵꨁꨣꨳေပꨣး မီး
Internet Download Manager IDM 6.14
ေပꨣးယဝ္ꨳ း) ꨅ္ꨮꨵလꨯꨳေတꨣꨲꨅူဝ္ꨳꨡသꨤꨀ္ꨳ ေꨀꨣꨳလꨯꨳ ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ၊ လြင္ꨳယြꨓ္း Key မꨓ္းေတꨵ ꨕင္ပꨰတ္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳလူး :D ေပꨣး ꨡမ္ꨲယုမ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷

ေꨁꨣꨳꨘꨤင္ꨵေတꨵ - ꨕꨰတ္ꨵပꨰတ္ꨳ ꨡꨓ္ꨀဝ္ꨲꨓ္ꨮး ꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵ ပꨰတ္ꨳေသ ꨅြင္ꨲꨀြꨯꨳတꨤင္ꨲ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ ꨷

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes