မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, May 1, 2013

IOS 5 Skin Pack For Windows 7 32&64 Bits

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Windows 7  Theme ꨟꨤင္ꨳလီ မꨣး ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨁုꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ ဝꨣꨳ ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨕိတ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵေတꨵ ေိေိ   ေပꨣး ꨡမ္ꨲ ယꨤမ္ꨳ ꨅ္ꨮꨵေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨘꨤလ္ မꨓ္းေတꨵ မီး 86.MB ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡမ္ꨲ ယ္ꨮꨲသင္ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes