မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, May 10, 2013

တꨣꨲꨟꨱတ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨓူိဝ္ ꨡြꨓ္လꨰင္းꨟꨤင္ꨳလီ꨸Like တꨤင္းꨓမ္ Photo Effect

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ လꨤꨯးေမး ꨁꨰပ္း ꨟꨤင္ꨳ ꨓူိဝ္ ꨡြꨓ္လꨰင္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳယꨤမ္ꨳ တꨤင္ꨲꨬꨓ ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ လꨤꨯးꨀꨮꨣꨲ ယဝ္ꨳ꨷ေꨡꨣꨳ  ေပꨣး ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨁဝ္ꨳ ꨟꨣသြꨀ္ꨳတူꨉ္းတီꨳ  ꨡꨓ္လီꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ꨀꨣꨳမီးꨓꨓ္ꨵꨟူမ္ꨳ ꨀꨓ္ေသ တꨤင္ꨲ ဝꨯꨵပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨡမ္ꨲေမꨣ Photoshop ေꨀꨣꨳ ေပꨣးမီးလꨤꨯꨳꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတုိꨓ္းꨟꨤင္ꨳတုိꨓ္းꨟꨤင္ꨳလီယူꨲယဝ္ꨳꨁꨣꨳ ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေꨓꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ လꨣး꨸ ꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ ထꨤမ္ မꨣးလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes