မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, May 11, 2013

ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲ(ေလꨣးꨀမ္ထမ္ꨲပꨰတ္ꨲပꨣး ပုိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨓꨤင္း တိပ္ꨲထီးလꨣး) Mp-3မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  ထမ္းၾတꨣး ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲ  ေꨟꨣးဝꨯꨵ  ေလꨣးꨀမ္ထမ္ꨲပꨰတ္ꨲပꨣး ပုိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨓꨤင္း တိပ္ꨲထီးလꨣး
မူိဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨁꨣꨳ ဝꨯꨵယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨅꨓ္ေꨀꨣꨳ သုပ္ꨲသြꨀ္ꨳ ꨟꨣꨓ္ꨮးထမ္းၾတꨣးꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳထမ္းၾတꨣး ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္းၾတꨣး Download Size
1 ေလꨣးꨀထမ္ꨲပꨰတ္ꨲပꨣး ပုိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨓꨤင္း တိပ္ꨵထီးလꨣး ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲ Click Here 19. MB
2 ေလꨣးꨀထမ္ꨲပꨰတ္ꨲပꨣး ပုိꨓ္းꨅဝ္ꨳꨓꨤင္း တိပ္ꨵထီးလꨣး ꨅꨤꨯးသꨤင္ꨲယီꨳꨡြꨓ္ꨲ Click Here 20. MB

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes