မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 9, 2013

(ယြꨓ္ꨵ) ထမ္းၾတꨣးꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း Mp.3မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ထမ္းၾတꨣးေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ တꨤင္းꨓမ္ယူꨲ ꨀူꨉ္း လꨰင္း ꨡမ္ꨲလီ သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းသမ္ꨵယူꨲꨬလꨳ ꨡမ္ꨲ လꨯꨳတꨤင္ꨲꨀꨣꨳꨟုိဝ္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳလုꨀ္ꨵတꨤင္ꨲꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꨅꨱမ္ꨅ္ꨮꨵပုꨓ္ꨵꨬလꨳ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ ဝꨣꨳ ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨁ္ꨮꨳထြမ္ꨲထမ္းၾတꨣး ꨡꨓ္ လ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝꨣꨳ ယြꨓ္းထုိင္လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ထမ္း
ꨅဝ္ꨳသုꨁမ္း ေꨟꨣးဝꨯꨵ (ယြꨓ္ꨵ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လီထြမ္ꨲေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ။ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳꨀုသူိဝ္ꨲꨓမ္꨸ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳꨁပ္ꨲ ထမ္းၾတꨣး ꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္း Download Size
  1 ယြꨓ္ꨵ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲသုꨁမ္း Click Here 27.09 MB

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes