မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 9, 2013

ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္ (တꨤင္းသုꨀ္ꨵꨘိင္ꨳꨀူꨓ္း) ꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨶ꨸မꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳ :P

မ္ꨮꨲသုင္ꨲ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ သုပ္ꨲ ꨟဝ္း မꨣးတီꨳ ဝꨰပ္ꨵ ꨀꨮꨤမ္းတꨯး ꨓꨓ္ꨵေသ ꨁုိꨓ္း ꨅꨰꨀ္ꨲ ေꨕ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵတီꨳ Shanmusic.net ꨓꨯꨵ ꨟꨱတ္း ဝꨯꨵ တꨤꨲထြမ္ꨲ လꨤꨯ꨸ ꨀူꨉ္းꨬလꨳ  ꨁꨣꨳသမ္ꨵတꨤင္ꨲ တꨣꨲꨅꨓ္ ဝꨯꨵꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨁိꨁိ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ ထုိင္  Shanmusic.net ယ္ꨮꨲꨓမ္ ယူꨲꨁꨣꨳ
သꨱင္ꨀꨮꨤမ္း ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္ ေꨀꨣꨳ လီထြမ္ꨲ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ ေပꨣး ꨡမ္ꨲယုမ္ꨲေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ

ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   1
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   2
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   3
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   4
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   5
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   6
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   7
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   8
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္   9
ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨟြင္  10


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes